Archeobotany Laboratory

About

Archaeobotany is the study of past human-plant interactions, plant uses, agricultural activities, and human impacts on vegetation cover through the recovery and analyses of ancient plant remains.

Plant remains can be found in ancient human-related contexts of archaeological, paleoanthropological and art historical investigations. Macrofossils that are separated in the field are placed into labelled plastic containers, and then examined in the Arcaheobotany Laboratory. These steps are followed by quantitative and qualitative analyses, photographing, interpreteation, and discussion.

In recent years, microfossils such as phytoliths and pollens-spores are involved and give new insights into archaeobotanical studies. Plant microfossil analyses also provide information about past vegetation and climatic conditions.

Research Infrastructure

Zoom stereomicroscope with a digital camera and image analyses system

Light microscope with with a digital camera and image analyses system

Two stereomicroscopes

Weighing machine

Centrifuge

Hot plate

Laboratory water bath

Cooler

Automatic pipet

Glass and polypropylene materials

Chemicals

Researchers

Prof. Dr. Emel OYBAK DÖNMEZ and co-workers participating in all projects

Ongoing Projects

An investigation into the Lydian Kitchen at Daskyleion (Bandırma, Balıkesir), 2017-

Studies in plants used in the Hittite Ceremonies at Ortaköy-Sapinuwa (Çorum), 2021-

 

Completed Projects

Resuloğlu ile Ortaköy-Şapinuva (Çorum) Tunç Çağı Tabakalarında Arkeobotanik Çalışmalar ve Bitki Kalıntılarının Dijital Arşivlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2019, proje yürütücüsü.

Mogan ve Eymir Göllerinin (Ankara) Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelenmesi, TÜBİTAK, 2018, yardımcı araştırıcı.

Salat Tepe’de (Diyarbakır) Bulunan Triticum dicoccum Schübl. Kalıntılarının Arkeobotaniği, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2016, proje yürütücüsü.

Daskyleion Koru Tümülüsü Malzemeleri Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi, Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) adına bilimsel araştırma projesi, 2012, yardımcı araştırıcı.    

Çubuk Gölü’nün (Bolu, KB Anadolu) Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel İncelenmesi, TÜBİTAK, 2011, yardımcı araştırıcı.

Yukarı Menderes Havzası Prehistorik Dönem Arkeolojik Yerleşim Sistemi Analizleri: Doğal Çevre, Kültürel Değişim ve Sosyal Yapılanma Süreçleri, TÜBİTAK, 2010, yardımcı araştırıcı.

KB Anadolu’daki Sünnet Gölü Gölsel Arşivinin Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel Açıdan İncelenmesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2010, yardımcı araştırıcı.

Türkiye’deki Bazı Eski Yerleşim Yerlerinin Arkeobotaniği, TÜBİTAK, 2003, proje yürütücüsü.

Publications

Oybak Dönmez E. and Hüryılmaz H. 2022. Flax, Bupleurum and other plants at Early Bronze Age Yenibademli Höyük (Gökçeada), NW Turkey. Environmental Archaeology DOI: 10.1080/146114103-2022-2063473

Ocakoğlu F., Akbulut A., Oybak Dönmez E., Tuncer A., Tunoğlu C., Açıkalın S., Erayık C. 2022. Lowstand lake conditions in NW Anatolia during the Little Ice Age: Multi-proxy evidence from Lake Sünnet. The Holocene DOI: 10.1177/09596836221101252

Oybak Dönmez E. 2021. Murat Höyük Erken Tunç Çağı Arkeobotanik Verileri: Tahıl Bereketi (Bölüm 12). In: ERKEN TUNÇ ÇAĞI’NDA MURAT HÖYÜK, Özdemir A., Kılınç Z., Demir E. (eds.), s. 217-222, İstanbul: Ege Yayınları.

Oybak Dönmez E., Cihangir E. 2021. Arkeobotanik Veriler – Archaeobotanical Data (Bölüm/Chapter 11). In: ILISU BARAJI – SALAT TEPE KURTARMA KAZILARI I DÖNEM III: DEMİR ÇAĞI (ILISU DAM – SALAT TEPE SALVAGE EXCAVATIONS I PERIOD III: THE IRON AGE), s. 258-269, Diyarbakır: Diyarbakır Müze Müdürlüğü.

Oybak Dönmez E., Ocakoğlu F., Akbulut A., Tunoğlu C., Aşkım Gümüş B., Tuncer A., Görüm T., Tün M. 2021. Vegetation record of the last three millennia in central Anatolia: Archaeological and palaeoclimatic insights from Mogan Lake (Ankara, Turkey). Quaternary Science Reviews 262: 106973

Oybak Dönmez E. 2019. Hitit şehri Şapinuva’da (Ortaköy-Çorum) Arkeobotanik buluntular. In: 9. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildiriler Kitabı [Acts of the 9th International Congress of Hittitology], 2014, Süel A. (ed.), vol. 2, pp. 669-683, Çorum: Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

Oybak Dönmez E., Akyol A.A., Karadağ R., Torgan E., İren K. 2017. Ancient plant remains with special reference to buckthorn, Frangula alnus Mill., pyrenes from Dascyleum, Balıkesir, NW Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(1): DOI: 10.5586/asbp. 3520

Ocakoğlu F., Oybak Dönmez E., Akbulut A., Tunoğlu C., Kır O., Açıkalın S., Erayık C., Yılmaz İ.Ö., Leroy S.A.G. 2016. A 2800-year multi-proxy sedimentary record of climate change from Lake Çubuk (Göynük, Bolu, NW Anatolia). The Holocene 26(2): 205-221.

Oybak Dönmez E. 2014. Tarih Öncesinde Yenibademli Höyük’te (Gökçeada) Tarım. In: GÖKÇEADA DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARI, Öztürk B. ve Pazarkaya Y. (hazırlayanlar), s. 69-80, Cem Yayınevi: İstanbul.

Oybak Dönmez E., Akyol A. A. and İren K. 2014. Traces of glossy buckthorn in Daskyleion: An old household remedy and coloring matter. Actuel Archaeology Magazine Anatolia 11: 14-15.

Oybak Dönmez E. 2014. Arkeobotanik Veriler. Kumru Tarlası Arkeobotanik Buluntuları: Burçak Tohumları (Archaeobotanical Data, Archaeobotanical Finds in Zeviya Tivilki: Bitter Vetch Seeds). In: ILISU BARAJI İNŞAAT SAHASI KURTARMA PROJESİ I; DEMİR ÇAĞI (SALVAGE PROJECT THE CONSTRUCTION AREA OF THE ILISU DAM I: THE IRON AGE), Ökse A. T., Erdoğan N., Görmüş A. ve Atay E. (eds.), s. 263-267, Mardin: Mardin Müze Müdürlüğü.

Solmaz T and Oybak Dönmez E. 2013. Archaeobotanical studies at the Urartian site of Ayanis in Van Province, eastern Turkey. Turkish Journal of Botany 37(2): 282-296.

Ökse A.T., Oybak Dönmez E., Görmüş A., Gürbüz M. and Özdeğer M. 2012. The Middle Bronze Age farming economy of the Upper Tigris Region: A reconstruction basing on archaeological, archaeobotanical and ethnoarchaeological analysis. Akkadica 133: 67-106.  

Oybak Dönmez E. ve Solmaz T. 2012. Urartu Ayanis Kalesi (Van) arpa depolarındaki ambar biti kalıntıları. TÜRKİYE’DE ARKEOMETRİNİN ULU ÇINARLARI (TWO EMINENT CONTRIBUTORS TO ARCHAEOMETRY IN TURKEY) – PROF. DR. AY MELEK ÖZER VE PROF. DR. ŞAHİNDE DEMİRCİ’YE ARMAĞAN (TO HONOUR OF PROF. DR. AY MELEK ÖZER & PROF. DR. ŞAHİNDE DEMİRCİ), Akyol A. A. ve Kameray Ö. (eds.), s. 147-154, İstanbul: Homer Kitabevi.

Aydaş C., Engin B., Oybak Dönmez E. and Belli O. 2010. The use of ESR technique for assesment of heating temperatures of archaeological lentil samples. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 75: 466-473.

Oybak Dönmez E. 2010 İstanbul Marmaray ve Metro kazılarında yapılan arkeobotanik çalışmaları [Archaeobotanical studies at the Marmaray and Metro Excavations in İstanbul]. In: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Birinci Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı [Istanbul Archaeological Museums Proceedings of the First Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations], 2008, Kocabaş U. (ed.), pp. 233-248. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü.

Salih B., Sipahi T. and Oybak Dönmez E. 2009. Ancient nigella seeds from Boyalı Höyük in north-central Turkey. Journal of Ethnopharmacology 124: 416–420.

Oybak Dönmez E. 2009. Arkeobotanik. Aktüel Arkeoloji Dergisi 10: 78–87.

Oybak Dönmez E. ve Mergen O. 2008. “Anadolu’daki bazı Tunç Çağı arkeobotanik buluntularında zararlı böcekler ve izleri”. 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, 2006, s. 45–55. Ankara: Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği.

Oybak Dönmez E. and Belli O. 2007. Urartian plant cultivation at Yoncatepe (Van), Eastern Turkey. Economic Botany 61(3): 290–298.

Oybak Dönmez E. 2006. Prehistoric and Medieval plant remains from two sites on the Euphrates, south-eastern Turkey. Turkish Journal of Botany 30: 11–38.

Oybak Dönmez E. 2006.  Plant Use at Gre Virike (Şanlıurfa, Turkey). Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), Ertuğ, Z. F. (ed.), pp. 439–441. İstanbul: Ege Yayınları.

Oybak Dönmez E. 2006. “Liman Tepe (İzmir) Erken Tunç Çağı tarla bitkileri”. PROF. DR. HAYAT ERKANAL’A ARMAĞAN: KÜLTÜRLERİN YANSIMASI (STUDIES IN HONOR OF HAYAT ERKANAL; CULTURAL REFLECTIONS), Erkanal-Öktü, A. ve ark. (eds.), s. 541–553. İstanbul: Homer Kitabevi.

Oybak Dönmez, E. 2005. “Biyoarkeolojik bulgularla gıda ve tarım”.  Dünya Gıda Günü Sempozyumu, 2005, s. 55–62. Ankara: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası.

Oybak Dönmez E. 2005. Early Bronze Age Crop Plants from Yenibademli Höyük (Gökçeada), Western Turkey. Environmental Archaeology 10 (1): 39–49.

Oybak Dönmez E. 2003. Urartian crop plant remains from Patnos (Ağrı), eastern Turkey. Anatolian Studies 53: 89–95.

Oybak Dönmez E. 2003. “Arkeobotanik çalışmaların ışığında tarih öncesi Anadolu’da asma”. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 2002, Ağaoğlu Y. S., Çelik H., Marasalı B., Söylemezoğlu G. (eds.), s. 22-30. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Oybak E. and Demirci Ş. 1997, Early Bronze Age plant remains from İmamoğlu Höyük, SE Turkey. Anatolian Studies 47: 173–176, 1 plt.

Links

About

Archaeobotany is the study of past human-plant interactions, plant uses, agricultural activities, and human impacts on vegetation cover through the recovery and analyses of ancient plant remains.

Plant remains can be found in ancient human-related contexts of archaeological, paleoanthropological and art historical investigations. Macrofossils that are separated in the field are placed into labelled plastic containers, and then examined in the Arcaheobotany Laboratory. These steps are followed by quantitative and qualitative analyses, photographing, interpreteation, and discussion.

In recent years, microfossils such as phytoliths and pollens-spores are involved and give new insights into archaeobotanical studies. Plant microfossil analyses also provide information about past vegetation and climatic conditions.

Research Infrastructure

Zoom stereomicroscope with a digital camera and image analyses system

Light microscope with with a digital camera and image analyses system

Two stereomicroscopes

Weighing machine

Centrifuge

Hot plate

Laboratory water bath

Cooler

Automatic pipet

Glass and polypropylene materials

Chemicals

Researchers

Prof. Dr. Emel OYBAK DÖNMEZ and co-workers participating in all projects

Ongoing Projects

An investigation into the Lydian Kitchen at Daskyleion (Bandırma, Balıkesir), 2017-

Studies in plants used in the Hittite Ceremonies at Ortaköy-Sapinuwa (Çorum), 2021-

 

Completed Projects

Resuloğlu ile Ortaköy-Şapinuva (Çorum) Tunç Çağı Tabakalarında Arkeobotanik Çalışmalar ve Bitki Kalıntılarının Dijital Arşivlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2019, proje yürütücüsü.

Mogan ve Eymir Göllerinin (Ankara) Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelenmesi, TÜBİTAK, 2018, yardımcı araştırıcı.

Salat Tepe’de (Diyarbakır) Bulunan Triticum dicoccum Schübl. Kalıntılarının Arkeobotaniği, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2016, proje yürütücüsü.

Daskyleion Koru Tümülüsü Malzemeleri Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi, Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) adına bilimsel araştırma projesi, 2012, yardımcı araştırıcı.    

Çubuk Gölü’nün (Bolu, KB Anadolu) Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel İncelenmesi, TÜBİTAK, 2011, yardımcı araştırıcı.

Yukarı Menderes Havzası Prehistorik Dönem Arkeolojik Yerleşim Sistemi Analizleri: Doğal Çevre, Kültürel Değişim ve Sosyal Yapılanma Süreçleri, TÜBİTAK, 2010, yardımcı araştırıcı.

KB Anadolu’daki Sünnet Gölü Gölsel Arşivinin Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel Açıdan İncelenmesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2010, yardımcı araştırıcı.

Türkiye’deki Bazı Eski Yerleşim Yerlerinin Arkeobotaniği, TÜBİTAK, 2003, proje yürütücüsü.

Publications

Oybak Dönmez E. and Hüryılmaz H. 2022. Flax, Bupleurum and other plants at Early Bronze Age Yenibademli Höyük (Gökçeada), NW Turkey. Environmental Archaeology DOI: 10.1080/146114103-2022-2063473

Ocakoğlu F., Akbulut A., Oybak Dönmez E., Tuncer A., Tunoğlu C., Açıkalın S., Erayık C. 2022. Lowstand lake conditions in NW Anatolia during the Little Ice Age: Multi-proxy evidence from Lake Sünnet. The Holocene DOI: 10.1177/09596836221101252

Oybak Dönmez E. 2021. Murat Höyük Erken Tunç Çağı Arkeobotanik Verileri: Tahıl Bereketi (Bölüm 12). In: ERKEN TUNÇ ÇAĞI’NDA MURAT HÖYÜK, Özdemir A., Kılınç Z., Demir E. (eds.), s. 217-222, İstanbul: Ege Yayınları.

Oybak Dönmez E., Cihangir E. 2021. Arkeobotanik Veriler – Archaeobotanical Data (Bölüm/Chapter 11). In: ILISU BARAJI – SALAT TEPE KURTARMA KAZILARI I DÖNEM III: DEMİR ÇAĞI (ILISU DAM – SALAT TEPE SALVAGE EXCAVATIONS I PERIOD III: THE IRON AGE), s. 258-269, Diyarbakır: Diyarbakır Müze Müdürlüğü.

Oybak Dönmez E., Ocakoğlu F., Akbulut A., Tunoğlu C., Aşkım Gümüş B., Tuncer A., Görüm T., Tün M. 2021. Vegetation record of the last three millennia in central Anatolia: Archaeological and palaeoclimatic insights from Mogan Lake (Ankara, Turkey). Quaternary Science Reviews 262: 106973

Oybak Dönmez E. 2019. Hitit şehri Şapinuva’da (Ortaköy-Çorum) Arkeobotanik buluntular. In: 9. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildiriler Kitabı [Acts of the 9th International Congress of Hittitology], 2014, Süel A. (ed.), vol. 2, pp. 669-683, Çorum: Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

Oybak Dönmez E., Akyol A.A., Karadağ R., Torgan E., İren K. 2017. Ancient plant remains with special reference to buckthorn, Frangula alnus Mill., pyrenes from Dascyleum, Balıkesir, NW Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(1): DOI: 10.5586/asbp. 3520

Ocakoğlu F., Oybak Dönmez E., Akbulut A., Tunoğlu C., Kır O., Açıkalın S., Erayık C., Yılmaz İ.Ö., Leroy S.A.G. 2016. A 2800-year multi-proxy sedimentary record of climate change from Lake Çubuk (Göynük, Bolu, NW Anatolia). The Holocene 26(2): 205-221.

Oybak Dönmez E. 2014. Tarih Öncesinde Yenibademli Höyük’te (Gökçeada) Tarım. In: GÖKÇEADA DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARI, Öztürk B. ve Pazarkaya Y. (hazırlayanlar), s. 69-80, Cem Yayınevi: İstanbul.

Oybak Dönmez E., Akyol A. A. and İren K. 2014. Traces of glossy buckthorn in Daskyleion: An old household remedy and coloring matter. Actuel Archaeology Magazine Anatolia 11: 14-15.

Oybak Dönmez E. 2014. Arkeobotanik Veriler. Kumru Tarlası Arkeobotanik Buluntuları: Burçak Tohumları (Archaeobotanical Data, Archaeobotanical Finds in Zeviya Tivilki: Bitter Vetch Seeds). In: ILISU BARAJI İNŞAAT SAHASI KURTARMA PROJESİ I; DEMİR ÇAĞI (SALVAGE PROJECT THE CONSTRUCTION AREA OF THE ILISU DAM I: THE IRON AGE), Ökse A. T., Erdoğan N., Görmüş A. ve Atay E. (eds.), s. 263-267, Mardin: Mardin Müze Müdürlüğü.

Solmaz T and Oybak Dönmez E. 2013. Archaeobotanical studies at the Urartian site of Ayanis in Van Province, eastern Turkey. Turkish Journal of Botany 37(2): 282-296.

Ökse A.T., Oybak Dönmez E., Görmüş A., Gürbüz M. and Özdeğer M. 2012. The Middle Bronze Age farming economy of the Upper Tigris Region: A reconstruction basing on archaeological, archaeobotanical and ethnoarchaeological analysis. Akkadica 133: 67-106.  

Oybak Dönmez E. ve Solmaz T. 2012. Urartu Ayanis Kalesi (Van) arpa depolarındaki ambar biti kalıntıları. TÜRKİYE’DE ARKEOMETRİNİN ULU ÇINARLARI (TWO EMINENT CONTRIBUTORS TO ARCHAEOMETRY IN TURKEY) – PROF. DR. AY MELEK ÖZER VE PROF. DR. ŞAHİNDE DEMİRCİ’YE ARMAĞAN (TO HONOUR OF PROF. DR. AY MELEK ÖZER & PROF. DR. ŞAHİNDE DEMİRCİ), Akyol A. A. ve Kameray Ö. (eds.), s. 147-154, İstanbul: Homer Kitabevi.

Aydaş C., Engin B., Oybak Dönmez E. and Belli O. 2010. The use of ESR technique for assesment of heating temperatures of archaeological lentil samples. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 75: 466-473.

Oybak Dönmez E. 2010 İstanbul Marmaray ve Metro kazılarında yapılan arkeobotanik çalışmaları [Archaeobotanical studies at the Marmaray and Metro Excavations in İstanbul]. In: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Birinci Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı [Istanbul Archaeological Museums Proceedings of the First Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations], 2008, Kocabaş U. (ed.), pp. 233-248. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü.

Salih B., Sipahi T. and Oybak Dönmez E. 2009. Ancient nigella seeds from Boyalı Höyük in north-central Turkey. Journal of Ethnopharmacology 124: 416–420.

Oybak Dönmez E. 2009. Arkeobotanik. Aktüel Arkeoloji Dergisi 10: 78–87.

Oybak Dönmez E. ve Mergen O. 2008. “Anadolu’daki bazı Tunç Çağı arkeobotanik buluntularında zararlı böcekler ve izleri”. 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, 2006, s. 45–55. Ankara: Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği.

Oybak Dönmez E. and Belli O. 2007. Urartian plant cultivation at Yoncatepe (Van), Eastern Turkey. Economic Botany 61(3): 290–298.

Oybak Dönmez E. 2006. Prehistoric and Medieval plant remains from two sites on the Euphrates, south-eastern Turkey. Turkish Journal of Botany 30: 11–38.

Oybak Dönmez E. 2006.  Plant Use at Gre Virike (Şanlıurfa, Turkey). Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), Ertuğ, Z. F. (ed.), pp. 439–441. İstanbul: Ege Yayınları.

Oybak Dönmez E. 2006. “Liman Tepe (İzmir) Erken Tunç Çağı tarla bitkileri”. PROF. DR. HAYAT ERKANAL’A ARMAĞAN: KÜLTÜRLERİN YANSIMASI (STUDIES IN HONOR OF HAYAT ERKANAL; CULTURAL REFLECTIONS), Erkanal-Öktü, A. ve ark. (eds.), s. 541–553. İstanbul: Homer Kitabevi.

Oybak Dönmez, E. 2005. “Biyoarkeolojik bulgularla gıda ve tarım”.  Dünya Gıda Günü Sempozyumu, 2005, s. 55–62. Ankara: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası.

Oybak Dönmez E. 2005. Early Bronze Age Crop Plants from Yenibademli Höyük (Gökçeada), Western Turkey. Environmental Archaeology 10 (1): 39–49.

Oybak Dönmez E. 2003. Urartian crop plant remains from Patnos (Ağrı), eastern Turkey. Anatolian Studies 53: 89–95.

Oybak Dönmez E. 2003. “Arkeobotanik çalışmaların ışığında tarih öncesi Anadolu’da asma”. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 2002, Ağaoğlu Y. S., Çelik H., Marasalı B., Söylemezoğlu G. (eds.), s. 22-30. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Oybak E. and Demirci Ş. 1997, Early Bronze Age plant remains from İmamoğlu Höyük, SE Turkey. Anatolian Studies 47: 173–176, 1 plt.

Links