Institute of Neurological Sciences and Psychiatry Laboratory

About

Research Infrastructure

• GENERAL PURPOSE MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTS
• LASER DOPPLER PROBE AND FIBER, THERMAL CYCLER
• SMZ745T TRINOCULAR STEREO MICROSCOPE
• SMZ745T TRINOCULAR STEREO MICROSCOPE
• CULTURAL MEDIA DEVICES
• CHILD SERVICE DIAGNOSTIC AND TREATMENT DEVICES AND INSTRUMENTS
• MULTI 3-D, PATHOLOGY DIAGNOSTIC AND TREATMENT DEVICES AND INSTRUMENTS
• HI1210, DEVICES AND INSTRUMENTS USED IN BIOLOGICAL RESEARCH
• PHYSIOSICIDE MOUSE STAT POLSE OXIMETER AND HEART RATE METER AND ACCESSORIES
• MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTS USED IN OTHER SPECIALIZED DEPARTMENTS
• SPECTROMETERS/SPECTROPHOTOMETERS/DIFRACTOMETERS
• UV-VISIBL, OTHER CHEMICAL ANALYZERS
• TEMPERATURE, CONDUCTIVITY AND PH MEASURING DEVICES
• WASHING AND RUBBING DEVICES
• DILITATION DEVICES AND DRIPPERS
• ELECTROPHORESIA DEVICES
• AUTOCLAVES
• STERILIZERS
• CENTRIFUGES
• HOMOGENIZERS
• LABORATORY TYPE HEATERS AND HEAT REFLECTORS
• OPTICAL MICROSCOPES
• OTHER OPTICAL AND EKETROOPTIC DEVICES AND INSTRUMENTS
• PURPOSE LABORATORY DEVICES AND INSTRUMENTS
• BLANKETS
• FREEZERS
• COMPUTER CASE, DISPLAYS, LASER PRINTERS, PROJECTORS, PROJECTION DEVICES, AIR CONDITIONERS, SEALS, MOBILE TANKS AND TUBES

Researchers

•    Prof.Dr. Turgay Dalkara
•    Prof.Dr. Bülent Elibol
•    Prof.Dr. Müge Yemişci Özkan
•    Prof.Dr. Hülya Karataş Kurşun
•    Prof.Dr. Emine Eren Koçak
•    Dr.Öğrt.Üyesi Şefik Evren Erdener
•     Öğrt.Görv. Buket Nebiye Demir
•    Öğrt.Görv. Nevin Belder
•    Öğrt.Görv. Canan Çakır Aktaş
•    Öğrt.Görv. Melike Sever Bahçekapılı
•    Aslıhan Bahadır Varol
•    Sabahaddin Taha Solakoğlu
•    Dilek Ünal
•    Sabide Duygu Uygun
•    Emre Cem Esen
•    Gökçe Gürler
•    Erknaz Ecehan Erk
•    Gül Yalçın Çakmaklı
•    Nedime Tuğçe Bilbay
•    Eda Derle Çiftçi
•    Onur Çağın Gürlek
•    Meftun Doğa Başaran

Ongoing Projects

•     Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Nöroinflamasyonun Çözülmesi ve Bunun Migren Baş Ağrısı Patofizyolojisindeki Yeri. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi (Araştırmacı), TSA-2017-14418, 2017-
•    Temporal lob epilepsisi tanısı ile ameliyat olan hastaların doku örneklerinde panneksin kanal ve pürinerjik reseptörlerin ifadesindeki farklılıklar ve bunun inflamazom yolağı ile ilişkisinin immünohistokimyasal yöntemler ile incelenmesi. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2018-17190, 2018-
•    Merkezi Sinir Sistemi Perisitlerinde Kasılmanın Moleküler Motor Mekanizması. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2018-17247, 2018-
•    12/15 Lipooksijenaz İnhibisyonunun Fare İskemi ve İskemi/Rekanalizasyon Modellerinde Oluşan Nöroinflamasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi. TUBİTAK, 3001, 118S131, (Yürütücü), 2019-
•    Bazi Lizozomal Depo Hastaklarinda Kullanilan Yetim İlaçlarin Nöronal Hücre Kültürü Ve Alzheimerli Transgenik Hayvan Modelinde Amiloidbeta Peptid İle Azalan Sirtuin1e Ve Otofaji İle İlişkili Yolaklara Etkisi. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, (Araştırmacı), TSA-2019-18020, 2019-
•    Kortikal Yayılan Depolarizasyon ile Tetiklenen Nöroparainflamasyonda Astrositik İnflamazom Yolağının Rolü. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, Yürütücü, TSA-2020-18568, 2020-
•    Yetersiz perisinaptik astrosit glikojeni kullanımının elektrofizyolojik, nöroinflamatuvar ve davranışsal etkilerinin incelenmesi, HÜBAP, Doktora tez projesi, (Araştırmacı), TDK-2019-18059, 2019-
•    Prefrontal Kortekste NUDT6 İfade Artışının Akım Sitometrisi Tekniği ile Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi ve FGF2 İfadesi ile İlişkisinin Araştırılması, HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2019-17792, 2019-
•    Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Nöroinflamasyonun Çözülmesi ve Bunun Migren Baş Ağrısı Patofizyolojisindeki Yeri. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi (Araştırmacı), TSA-2017-14418, 2017-
•    Yetersiz perisinaptik astrosit glikojeni kullanımının elektrofizyolojik, nöroinflamatuvar ve davranışsal etkilerinin incelenmesi
•    Behçet  hastalığında NeurofilamentMediumA karşı İMMÜNREAKTİVİTENİN Duyarlılık  ve özgüllüğünün Araştırılması
•    Merkezi Sinir Sistemi Perisitlerinde Kasılmanın Moleküler Motor Mekanizması
•    Hacettepe BAP Kapsamlı Araştırma FBA-2018-16232 Egzersiz fizyolojisi yanıtlarını belirleyen genomik elementlerin Drosophila temelli model organizma yaklaşımıyla saptanması 02.04.2018 02.10.2022 Yürürlükte Yürütücü: Gıyasettin Demirhan
•    Hacettepe BAP Doktora Tez projesi TDK-2020-18590    İndirgenmiş Folat Taşıyıcısı 1’in Beyin ve Retina Mikrodolaşımındaki Rolünün İncelenmesi 07.04.2020 07.10.2022 Yürürlükte Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    Merkezi Sinir Sistemi Perisitlerinde ?-Sma ve Myh11 için RNA in situ Hibridizasyon Tekniğinin Uygulanması
•    118S435, Migren Baş Ağrısına Yol Açan Nöroinflamasyonun Çözülme ve Sonlanma Mekanizmaları, 1001 - Araştırma, Araştırmacı/Uzman, Yürürlükte, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 18.08.2020 - 15.05.2021, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 15.11.2018 - 15.05.2021.
•    ERA-CVD_JTC2020-020 / ImmuneHyperCog Prof. Dr. Turgay Dalkara 2020-2023
•    Glukozilseremidazbeta Gen Mutasyonlarının Dopaminerjik Nöronlarda asinüklein yıkım mekanizmaları üzerindeki etkilerinin araştırılması Bülent Elibol 2019-2021
•    Servikal Distoni Ve Fokal El Distonisi Hastalığında Mr-Rehberliğinde "Sürekli Theta Burst Transkraniyal Manyetik Stimülasyon" Uygulanmasının, Kortikal Uyarılabilirlik Üzerine Etkilerinin Nörogörüntüleme Ve Elektrofizyolojik Olarak İnc. Bülent Elibol 2017-2021
•    Glioblastoma Multiforme için Ekstraselüler Vezikül/Serum-Tabanlı Tümör Biyomarker Tarama Çalışmaları Canan Çakır Aktaş15.10.2017-15.01.2021
•    Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Derin Fenotip ve Genotip İlişkisi Bülent ELİBOL
•    Sıçan Spinal Kord Hasarı Modelinde İzoalantolakton'un (IAL) Nöroinflamasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Canan ÇAKIR AKTAŞ
•    Farede filaman perforasyon yöntemi ile oluşturulan subaraknoid kanama modelinde Donepezil'in beyin hasarına etkisi Canan ÇAKIR AKTAŞ
•    Kolorektal Kanserde Aday Prognostik Biyobelirteçlerin Arşiv materyallerinde Doğrulanması Nevin BELDER
•    Beyinde FGF-antisens Proteininin Depresojenik Etkilerine Aracılık Eden Moleküler Yolların Tespiti ve İncelenmesi Emine EREN KOÇAK
•    Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöroinflamasyonun Sinaptik Plastiklik Üzerine Etkileri Emine EREN KOÇAK
•    Medyal Prefrontal Kortekste Sinaptik Bağlantı Reorganizasyonu Strese Duyarlılığın Bir Belirleyicisi Olabilir mi? Emine EREN KOÇAK
•    Depresyon Patogenezinde MSS-Kökenli Nöroinflamasyonun Rolünün İncelenmesi Emine EREN KOÇAK

Completed Projects

•    Beyainde Glikojen Döngüsü Bozuklukları Kortikal Yayılan Depresyonu ve Migren Ataklarını Tetikleyebilir. HÜBAP, (Araştırmacı), 2013-2016.
•    Fizyolojik Uyarılar ile Kortikal Yayılan Depresyonun (Kyd) Oluşturulması. TÜBİTAK,1001, 113S211, (Araştırmacı), 15.11.2013-3.10.2017.
•    Serebral İskemi Modelinde Oluşan Nöroinflamasyon Üzerine 12/15 Lipooksijenaz       İnhibitörlerinin Etkisi. HÜBAP, (Yürütücü), THD-2016-11381, 12.8.2016-22.1.2018.
•    Glikojenin iskemik inme, retinal iskemi ve migren aurası üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2017-14025, 2017-2018.
•    Sema3A'nın geçici ve kalıcı inme modellerinde lipoksijenaz inhibitörleri ile bloke edilmesinin incelenmesi. HÜBAP, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği, (Yürütücü), TBI-2018-16912, 9.4.2018-22.10.2018.
•    Prefrontal Kortekste NUDT6 İfadesindeki Değişikliklerin Sıçanda Depresyon-benzeri ve Anksiyete-benzeri Davranışa Etkileri. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2016-11687, 2016-2018.
•    Glikojenin iskemik inme ve retinal iskemi üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi. HÜBAP, (Araştırmacı), TDK-2019-17652, 2019-2020.
•    Kortikal yayılan depresyon familyal hemiplejik migren tip 1 transgenik farede artmış inflammazom aktivasyonuna neden olur. HÜBAP, Yürütücü, Hızlı Destek Projesi, 15457, 2018-2020.
•    Beyin Kökenli Nörotrofik Faktörün (BDNF) Erken Dönem Nöroinflamasyona Etkileri. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2018-17073, 2018-2020.
•    İskemi/Reperfüzyon ve beyine hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemlerinin uygulanması sırasında serebral mikrosirkülasyon düzeyindeki değişikliklerin multifoton konfokal mikroskopi ile intravital incelenmesi, HÜBAP, Alt Yapı Projesi, (Araştırmacı), 010 A 105 001-106, 2017-2020.
•    Farede Optogenetik Olarak Tetiklenen Kortikal Yayılan Depresyon Dalgasının Subkortikal Yayılım Mekanizmalarının İncelenmesi. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, Yürütücü, 14206, 2017-2020.
•    TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Așama)  114S190 Beyin ve Retinada Kapillerlerde Bulunan Perisitlerin Kontraktil Özelliklerini Sağlayan Proteinlerin Araștırılması 15.11.2014 15.03.2017 Sonuçlandı    Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    TÜBİTAK Uluslararası 214S309 Serebral Proteinopatiler Ve İskemi Arasındaki İlişki 15.08.2015 15.08.2017 Sonuçlandı Yürütücü:  Müge Yemişci Özkan
•    TÜBİTAK 3001 - Başlangıç AR-GE 118S131 12/15 Lipooksijenaz İnhibisyonunun Fare İskemi ve İskemi/Rekanalizasyon Modellerinde Oluşan Nöroinflamasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi 15.09.2018    15.09.2020 Yürütücü: Hülya Karataş Kurşun    
•    TÜBİTAK 1001 - Araştırma 214M323 Biyosaklama İçin Mikro-Akışkan Bir Sistemde Eşboyutlu Sulu Mikro Damlacıkların Küçülme Hızının İncelenmesi, Matematiksel Modellenmesi Ve Simulasyonu    01.05.2015    01.08.2019, Sonuçlandı  Yürütücü: Selis Önel Danışman:  Müge Yemişci Özkan
•    Hacettepe    BAP Hızlı destek THD-2017-14025 Glikojenin İskemik İnme Retinal İskemi ve Migren Aurası Üzerine Olan Etkilerinin Nörogliovasküler Seviyede İncelenmesi 05.05.2017    07.08.2018 Sonuçlandı Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    Hacettepe BAP Hızlı destek projesi THD-2018-17073    Glikojenin iskemik inme ve retinal iskemi üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi 04.01.2019, 12.05.2020 Sonuçlandı Yürütücü: Müge Yemişci Özkan
•    Hacettepe BAP Doktora Tez projesi TDK-2019-17653    Beyin Kökenli Nörotrofik Faktörün (BDNF) Erken Dönem Nöroinflamasyona Etkileri 06.06.2018    02.01.2020    Sonuçlandı    Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    “Östrojen reseptörü pozitif meme kanserinde tamoksifen direncinde rol oynayan uzun kodlanmayan RNA?ların in vitro ve in vivo deneylerle belirlenmesi ve hedeflenmesi”  Yürütülen Kuruluş: İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK BAŞKANLIK (Yurt İçi) , Bitiş Tarihi:01 Temmuz 2018.
•    “TÜRK POPÜLASYONUNDA AİLE TEMELLİ GENOM BOYU ASOSİYASYON ÇALIŞMASI SONUCUNDA SPORADİK KOLOREKTAL KANSER İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ 75 TNP'NİN GENİŞ BİR POPÜLASYON ÇALIŞMASI İLE DOĞRULANMASI” Yürütülen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK (COST Projesi) Bitiş Tarihi: 01 Haziran 2016.
•    113S538, Deneysel Parkinson Modelinde Peptit Nanofiberlerin Tedavi Edici Etkinliğinin Araştırılması, Uluslararası, Burslu, Sonuçlandı, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.06.2014 - 24.02.2015, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 15.02.2014 - 15.02.2016.
•    113S552, Biyoaktif Peptit Nanofiberlerin Biyomineralizasyon Yoluyla Kemikleşme Sürecinde Kullanılması, Uluslararası, Burslu, Sonuçlandı, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.08.2015 - 01.02.2016, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.02.2014 - 01.02.2016.
•    Fare beyninde tekrarlayan KYDlerin ve anestezinin doku histolojisi üzerine olası sonuçlarının incelenmesi
•    Beyin ve Retinada Kapillerlerde Bulunan Perisitlerin Kontraktil Özelliklerini Sağlayan Proteinlerin Araştırılması
•    İskemi/Reperfüzyon ve beyine hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemlerinin uygulanması sırasında serebral mikrosirkülasyon düzeyindeki değişikliklerin multi foton konfokal mikroskopi ile intravital incelenmesiTurgay DALKARA11.01.2017-14.04.2020
•    Fizyolojik Uyarılar ile Kortikal Yayılan Depresyonun (KYD) luşturulması Turgay DALKARA 01.11.2013-01.11.2016
•    The role of the pericyte in the ischemic/reperfusion injury by a novel in vivo technique. Prof. Dr. Turgay Dalkara03.062013 –02.06.2015
•    European muticentre, randomised phase III clinical trial of hypothermia plus best medical treatment versus best medical treatment alone for acute ischemic strokeTurgay DALKARA2012-2017
•    Beyinde Glikojen Döngüsü Bozuklukları Kortikal Yayılan Depresyonu ve Migren Ataklarını TetikleyebilirTurgay DALKARA30.07.2013-24.01.2016
•    Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Derin Fenotip ve Genotip İlişkisi Bülent Elibol 2017-2020

Publications

•    Zheng Y., Liu Y., Karatas H., Yigitkanli K., Holman T.R., van Leyen K. (2019) Contributions of 12/15-Lipoxygenase to Bleeding in the Brain Following Ischemic Stroke. In: Honn K., Zeldin D. (eds) The Role of Bioactive Lipids in Cancer, Inflammation and Related Diseases. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1161. Springer, Cham. Print ISBN: 978-3-030-21636-8, Online ISBN: 978-3-030-21735-8.
•    Dönmez-Demir B., Erdener S.E., Karatas H., Kaya Z., Ulusoy I., Dalkara T. KCl-induced cortical spreading depression waves more heterogeneously propagate than optogenetically-induced waves in lissencephalic brain: An analysis with Optical Flow Tools. Sci Rep. 2020 Jul 30;10(1):12793. doi: 10.1038/s41598-020-69669-6.
•    Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara.T. F-actin polymerization contributes to pericyte contractility in retinal capillaries. Exp Neurol. 2020 Oct;332:113392. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113392. Epub 2020 Jun 29.
•    H Karatas, C Cakir-Aktas. İnmede Tedavi Hedefi:12/15 Lipoksijenaz. Arch Neuropsychiatry 2019;56:288−291. doi: 10.29399/npa.23646.
•    A Dehghani, H Karatas. Mouse Models of Familial Hemiplegic Migraine for Studying Migraine Pathophysiology. Current Neuropharmacol. 2019 May 12. doi: 10.2174/1570159X17666190513085013.
•    Karatas H, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Brain Peptides for the Treatment of Neuropsychiatric Disorders. Curr Pharm Des. 2018 Nov 11. doi: 10.2174/1381612824666181112112309.
•    Dehghani A, Karatas H, Can A, Erdemli E, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can identify poorly fixed brains. Sci Rep. 2018 Oct 3;8(1):14770. doi: 10.1038/s41598-018-32878-1.
•    Taskiran-Sag A, Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Erdener SE, Karatas H, Yuce D, Dalkara T. Improving Microcirculatory Reperfusion Reduces Parenchymal Oxygen Radical Formation and Provides Neuroprotection. Stroke.2018 May;49(5):1267-1275. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020711.
•    Karatas H, Eun Jung J, Lo EH, van Leyen K. Inhibiting 12/15-lipoxygenase to treat acute stroke in permanent and tPA induced thrombolysis models. Brain Res. 2018 Jan 1; 1678:123-128. doi: 10.1016/j.brainres.2017.10.024.
•    Kilic K, Karatas H, Donmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T. Inadequate Brain Glycogen or Sleep Increases Spreading Depression Susceptibility. Ann Neurol. 2017 Dec 15. doi: 10.1002/ana.25122.
•    Liu Y, Zheng Y, Karatas H, Wang X, Foerch C, Lo EH, van Leyen K. 12/15-Lipoxygenase Inhibition or Knockout Reduces Warfarin-Associated Hemorrhagic Transformation After Experimental Stroke. Stroke. 2017 Feb;48(2):445-451. doi: 10.1161/STROKEAHA.116.014790.
•    Kursun O, Karatas H, Dericioglu N, Saygi S. Lesional Parietal Lobe Epilepsy: Clinical, Electroencephalographic and Neurodiagnostic Findings. Arch Neuropsychiatr. Online: 25 Feb 2016. Volume: 53   Issue: 3   Pages: 213-221   Published: SEP 2016 DOI: 10.5152/npa.2016.13790.
•    Jung JE, Karatas H, Liu Y, Yalcin A, Montaner J, Lo EH, van Leyen K. STAT-dependent upregulation of 12/15-lipoxygenase contributes to neuronal injury after stroke. J Cereb Blood Flow Metab. 2015 Dec;35(12)2043-51. doi: 10.1038/jcbfm.2015.169.
•    Yıldırım T, Eylen A, Lule S, Erdener SE, Vural A, Karatas H, Ozveren MF, Dalkara T, Gursoy-Ozdemir Y. Poloxamer-188 and citicoline provide neuronal membrane integrity and protect membrane stability in cortical spreading depression. Int J Neurosci. 2015;125(12):941-6. doi:10.3109/00207454.2014.979289.
•    Serhat V Okar, Mehmet A Topcuoglu, Muge Yemisci, Canan Cakir Aktas, Kader K Oguz, Ethem M Arsava. Post-stroke inflammatory response is linked to volume loss in the contralateral hemisphere. J Neuroimmunol.; 15;344:577247.  doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577247 (2020).
•    Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara T. Exp Neurol.;332:113392. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113392. (2020).
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M*, Schallek J, Kılıç K, Villafranca-Baughman D, Can A, Di Polo A, Dalkara T*. Retinal ischemia induces α-SMA-mediated capillary pericyte contraction coincident with perivascular glycogen depletion. Acta Neuropathol Commun.; 7: 134.  doi: 10.1186/s40478-019-0761-z (2019).
•    Yemisci M and Eikermann-Haerter K. Aura and Stroke: relationship and what we have learnt from preclinical models. J Headache Pain; 20 (1), 63. doi: 10.1186/s10194-019-1016-x (2019).
•    Karatas H, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Brain Peptides for the Treatment of Neuropsychiatric Disorders. Curr Pharm Des. 24(33):3905–3917. doi:10.2174/1381612824666181112112309 (2018).
•    Anisa Dehghani, Hulya Karatas, Alp Can, Esra Erdemli, Muge Yemisci, Emine Eren-Kocak & Turgay Dalkara. Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can identify poorly fixed brains. Sci Rep. 8(1):14770. Published 2018 Oct 3. doi:10.1038/s41598-018-32878-1 (2018)
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Dalkara T. Data of ascending cortical vein occlusion induced spreading depression. Data in Brief. Apr 18;18:1462-1465. doi: 10.1016/j.dib.2018.04.042. (2018).
•    Taskiran-Sag A, Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Erdener SE, Karatas H, Yuce D, Dalkara T. Improving Microcirculatory Reperfusion Reduces Parenchymal Oxygen Radical Formation and Provides Neuroprotection. Stroke. May;49(5):1267-1275. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020711. (2018).
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M*, Schallek J, Kılıç K, Can A, Di Polo A, Dalkara T*. Capillary pericytes express α-smooth muscle actin, which requires prevention of filamentous-actin depolymerization for detection. Elife. Mar 21;7. pii: e34861. doi: 10.7554/eLife.34861, (2018).
•    Yemisci M, Caban S, Fernandez-Megia E, Capan Y, Couvreur P, Dalkara T. Preparation and Characterization of Biocompatible Chitosan Nanoparticles for Targeted Brain Delivery of Peptides. Methods Mol Biol. 1727:443-454. doi: 10.1007/978-1-4939-7571-6_36. (2018).
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Kılıç K, Gürsoy-Özdemir Y, Söylemezoğlu F, Moskowitz M, Dalkara T.     Microembolism of single cortical arterioles can induce spreading depression and ischemic injury; a potential trigger for migraine and related MRI lesions. Brain Res. 2018 Jan 15;1679:84-90. doi: 10.1016/j.brainres.2017.11.023. Epub 2017 Nov 26. (2018).
•    Arsava EM, Arat A, Topcuoglu MA, Peker A, Yemisci M, Dalkara T. Angiographic Microcirculatory Obstructions Distal to Occlusion Signify Poor Outcome after Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke. Transl Stroke Res, Feb;9(1):44-50. doi: 10.1007/s12975-017-0562-2. (2018).
•    Cambray S, Portero-Otin M, Jové M, Torreguitart N, Colàs-Campàs L, Sanz A, Benabdelhak I, Yemisci M, Dalkara T, Dönmez-Demir B, Egea J, Purroy F. Metabolomic Estimation of the Diagnosis and Onset Time of Permanent and Transient Cerebral Ischemia. Mol Neurobiol. Dec 21. doi: 10.1007/s12035-017-0827-5. (2017).
•    Yemisci M, Caban S, Gursoy-Ozdemir Y, Lule S, Novoa-Carballal R, Riguera R, Fernandez-Megia E, Andrieux K, Couvreur P, Capan Y, Dalkara T. Systemically administered brain-targeted nanoparticles transport peptides across the blood-brain barrier and provide neuroprotection. J Cereb Blood Flow Metab, Mar;35(3):469-75 (2015).
•    Turgay Dalkara, Luis Alarcon-Martinez, Muge Yemisci. Pericytes in Ischemic Stroke. Advances in Experimental Medicine and Biology; Pericyte Biology in Disease, A. Birbrair (ed.) Springer Nature Switzerland AG; 1147, 189-213.  doi: 10.1007/978-3-030-16908-4_9 (2019).
•    Öztürk-Atar K, Yemisci Özkan Muge, Eroğlu H, Çapan Y. Nano-Based Carriers for Brain Drug Delivery. Characterization and Biology of Nanomaterials for Drug Delivery, Chapter 20, p.563-586. Elsevier Inc. doi.org/10.1016/B978-0-12-814031-4.00020-9 (2019).
•    Muge Yemisci, Caban, Secil, Fernandez-Megia, Eduardo, Capan, Yilmaz, Couvreur, Patrick, Dalkara, Turgay. Preparation and Characterization of Biocompatible Chitosan Nanoparticles for Targeted Brain Delivery of Peptides. Neurotrophic Factors: Methods And Protocols, 2nd Edition. Book Series: Methods in Molecular Biology.   Volume: 1727   Pages: 443-454 (2018).
•    Turgay Dalkara, Luis Alarcon-Martinez, Muge Yemisci. Role of Pericytes in Neurovascular Unit and Stroke. Springer Ser.Translations, Jun Chen et al. (Eds): Non-Neuronal Mechanisms of Brain Damage and Repair After Stroke, 978-3-319-32335-0, 336083_1_En, (2). Aug (2016).
•    Muhammad Waqas Akbar, Murat Isbilen, Nevin Belder, Secil Demirkol Canli, Baris Kucukkaraduman, Can Turk, Ozgur Sahin, Ali Osmay Gure. A Stemness And EMT Based Gene Expression Signature Identifies Phenotypic Plasticity And Is A Predictive But Not Prognostic Biomarker For Breast Cancer. J Cancer 2020; 11(4):949-961.
•    Mishra RR, Belder N, Ansari SA, Kayhan M, Bal H, Raza U, Ersan PG, Tokat ÜM, Eyüpoğlu E, Saatci Ö, Jandaghi P, Wiemann S, Üner A, Cekic C, Riazalhosseini Y, Şahin Ö. Reactivation of cAMP Pathway by PDE4D Inhibition Represents a Novel Druggable Axis for Overcoming Tamoxifen Resistance in ER-positive Breast Cancer. Clin Cancer Res. 2018 Apr 15;24(8):1987-2001
•    Nilgun Tekin, Tim Morris, Paulette Conget, Flavia Bruna, Botond Timar, Eva Gagyi, Chirayu Auewarakul, Narongrit Sritana, Ranjan Basak, Omkar Naik, Deborah Levy, Sergio Bydtowsky, Mark Pierre Dimaymay, Filipinas Natividad, June-Key Chung, Nevin Belder, Isinsu Kuzu, Diana Paez, Maurizio Dondi, Robert Carr, Hilal Ozdag, Rose Ann Padua. 2015. The Effect of Biological Heterogeneity on R-CHOP Treatment Outcome in Diffuse Large B-cell Lymphoma Across Five International Regions. Leuk Lymphoma. 2017 May;58(5):1178-1183.
•    Nilgun Tekin, Tim Morris, Paulette Conget, Flavia Bruna, Botond Timar, Eva Gagyi, Chirayu Auewarakul, Narongrit Sritana, Ranjan Basak, Omkar Naik, Deborah Levy, Sergio Bydtowsky, Mark Pierre Dimaymay, Filipinas Natividad, June-Key Chung, Nevin Belder, Isinsu Kuzu, Diana Paez, Maurizio Dondi, Robert Carr, Hilal Ozdag, Rose Ann Padua.Protocol for qRT-PCR analysis from formalin fixed paraffin embedded tissue sections from diffuse large b-cell lymphoma:Validation of the six-gene predictor score . Oncotarget. 2016 Dec 13; 7(50): 83319–83329.
•    Belder N., Coskun Ö., Erdogan B.D., Savas B., Ensari A., Özdag H. From RNA Isolation to Microarray Analysis:Comparison of Methods in FFPE Tissues. Pathology-Research and Practice. 2016 Aug;212(8):678-85.
•    Nevin Belder, Öznur Coşkun, Beyza Doğanay Erdoğan, Berna Savaş, Arzu Ensari, Hilal Özdağ. Optimization of gene expression microarray process for formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Genomics Data. 2016 Feb 6;7:303-6. doi: 10.1016/j.gdata.2016.02.006
•    Sever‐Bahcekapili, M., Yilmaz, C., Demirel, A., Kilinc, M. C., Dogan, I., Caglar, Y. S., Guler, M. O. & Tekinay, A. B. (2020). Neuroactive Peptide Nanofibers for Regeneration of Spinal Cord after Injury. Macromolecular Bioscience, 2000234.
•    Sever, M., Gunay, G., Guler, M. O., & Tekinay, A. B. (2018). Tenascin-C derived signaling induces neuronal differentiation in a three-dimensional peptide nanofiber gel. Biomaterials Science.
•    Sever, M., Tansik, G., Arslan, E., Yergoz, F., Ozkan, A. D., Tekinay, A. B., & Guler, M. O. (2018). Self-assembled peptide nanostructures and their gels for regenerative medicine applications. In Self-assembling Biomaterials (pp. 455-473).
•    Gunay, G., Sever, M., Tekinay, A. B., & Guler, M. O. (2017). Three‐Dimensional Laminin Mimetic Peptide Nanofiber Gels for in vitro Neural Differentiation. Biotechnology journal.
•    Mammadov, B., Sever, M., Gecer, M., Zor, F., Ozturk, S., Akgun, H., Ulas, U. H., Orhan, Z., Guler, M. O., Tekinay, A. B. (2016). Sciatic nerve regeneration induced by glycosaminoglycan and laminin mimetic peptide nanofiber gels. RSC Advances, 6, 110535–110547.
•    Sever, M., Turkyilmaz, M., Sevinc, C., Cakir, A., Ocalan, B., Cansev, M., Guler, M. O., Tekinay, A. B. (2016). Regenerative effects of peptide nanofibers in an experimental model of Parkinson’s disease. Acta Biomaterialia, 46, 79-90.
•    Karakurt, S., Sever, M., Celebioglu, H.U., Adali, O. (2015). Alteration of enzyme activities and kinetic properties of GST and NQO1 with naturally occurring phenolic compounds, Turkish Journal of Biochemistry, 40(3), 251.
•    Sever, M., Tansik, G., Guler, M. O., Tekinay, A. B. (2015). Nanoyapılı Biyomalzemelerin Hücreler ile Etkileşimi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Oncology Special Topics, 8(2), 29-34.
•    Data of ascending cortical vein occlusion induced spreading depression. Data Brief. 2018 Dönmez-Demir B, Yemisci M, Dalkara T.
•    Inadequate brain glycogen or sleep increases spreading depression susceptibility Ann Neurol. 2018 Kilic K, Karatas H, Dönmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T.
•    Stress modulates cortical excitability via α-2 adrenergic and glucocorticoid receptors: As assessed by spreading depression. Exp Neurol. 2018 Yapıcı-Eser H, Dönmez-Demir B, Kılıç K, Eren-Koçak E, Dalkara T.
•    Metabolomic Estimation of the Diagnosis and Onset Time of Permanent and Transient Cerebral Ischemia. Mol Neurobiol. 2018 Cambray S, Portero-Otin M, Jové M, Torreguitart N, Colàs-Campàs L, Sanz A, Benabdelhak I, Yemisci M, Dalkara T, Dönmez-Demir B, Egea J, Purroy F.
•    Murine Sialidase Neu3 facilitates GM2 degradation and bypass in mouse model of Tay-Sachs disease Exp Neurol. 2018 Seyrantepe V, Demir SA, Timur ZK, Von Gerichten J, Marsching C, Erdemli E, Oztas E, Takahashi K, Yamaguchi K, Ates N, Dönmez Demir B, Dalkara T, Erich K, Hopf C, Sandhoff R, Miyagi T.
•    F-actin polymerization contributes to pericyte contractility in retinal capillaries. Exp Neurol. 2020 Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara T.
•    Microembolism of single cortical arterioles can induce spreading depression and ischemic injury; a potential trigger for migraine and related MRI lesions Brain Res. 2018 Dönmez-Demir B, Yemisci M, Kılıç K, Gürsoy-Özdemir Y, Söylemezoğlu F, Moskowitz M, Dalkara T.
•    KCl-induced cortical spreading depression waves more heterogeneously propagate than optogenetically-induced waves in lissencephalic brain: an analysis with optical flow tools Sci Rep. 2020 Donmez-Demir B, Erdener ŞE, Karatas H, Kaya Z, Ulusoy I, Dalkara T.
•    KCl-induced cortical spreading depression waves more heterogeneously propagate than optogenetically-induced waves in lissencephalic brain: an analysis with optical flow tools. Donmez-Demir B, Erdener ŞE, Karatas H, Kaya Z, Ulusoy I, Dalkara T. Sci Rep. 2020 Jul 30;10(1):12793. doi: 10.1038/s41598-020-69669-6.PMID: 32732932
•    F-actin polymerization contributes to pericyte contractility in retinal capillaries. Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara T. Exp Neurol. 2020 Oct;332:113392. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113392. Epub 2020 Jun 29.PMID: 32610106
•    Combination of Paclitaxel and R-flurbiprofen loaded PLGA nanoparticles suppresses  glioblastoma growth on systemic administration. Caban-Toktas S, Sahin A, Lule S, Esendagli G, Vural I, Karlı-Oguz K, Soylemezoglu F, Mut M, Dalkara T, Khan M, Capan Y. Int J Pharm. 2020 Jan;578:119076.
•    Pericytes: A Novel Target to Improve Success of Recanalization Therapies. Dalkara T. Stroke. 2019 Oct;50(10):2985-2991. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.023590. Epub 2019 Sep 9. PMID: 31495330
•    Small Vessels Are a Big Problem in Neurodegeneration and Neuroprotection. Erdener ŞE, Dalkara T. Front Neurol. 2019 Aug 16;10:889. doi: 10.3389/fneur.2019.00889. eCollection 2019. Review. PMID: 3147493 Retinal ischemia induces α-SMA-mediated capillary pericyte contraction coincident with perivascular glycogen depletion.
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M, Schallek J, Kılıç K, Villafranca-Baughman D, Can A, Di Polo A, Dalkara T. Acta Neuropathol Commun. 2019 Aug 20;7(1):134. doi: 10.1186/s40478-019-0761-z. PMID: 31429795
•     The effect of carotid artery stenting on capillary transit time heterogeneity in patients with carotid artery stenosis. Arsava EM, Hansen MB, Kaplan B, Peker A, Gocmen R, Arat A, Oguz KK, Topcuoglu MA, Østergaard L, Dalkara T. Eur Stroke J. 2018 Sep;3(3):263-271. doi: 10.1177/2396987318772686. Epub 2018 Apr 26. PMID: 31008357
•    Brain Peptides for the Treatment of Neuropsychiatric Disorders. Karatas H, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Curr Pharm Des. 2018 Nov 11. doi: 10.2174/1381612824666181112112309. [Epub ahead of print]. PMID: 30417776
•    Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can identify poorly fixed brains. Dehghani A, Karatas H, Can A, Erdemli E, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Sci Rep. 2018 Oct 3;8(1):14770. doi: 10.1038/s41598-018-32878-1. PMID: 30282977
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M, Schallek J, Kılıç K, Can A, Di Polo A, Dalkara T. Capillary pericytes express α-smooth muscle actin, which requires prevention of filamentous-actin depolymerization for detection. Elife. 2018 Mar 21;7. pii: e34861. doi: 10.7554/eLife.34861.
•    Taskiran-Sag A, Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Erdener SE, Karatas H, Yuce D, Dalkara T. Improving Microcirculatory Reperfusion Reduces Parenchymal Oxygen Radical Formation and Provides Neuroprotection. Stroke. 2018 May;49(5):1267-1275. doi:10.1161/STROKEAHA.118.020711 Epub 2018 Apr. PMID: 29669868
•    Yapıcı-Eser H, Dönmez-Demir B, Kılıç K, Eren-Koçak E, Dalkara T. Stress modulates cortical excitability via α-2 adrenergic and glucocorticoid receptors: As assessed by spreading depression. Exp Neurol. 2018 May 29;307:45-51. doi: 10.1016/j.expneurol.2018.05.024. [Epub ahead of print]. PMID: 29856967
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Dalkara T. Data of ascending cortical vein occlusion induced spreading depression. Data Brief. 2018 Apr 18;18:1462-1465. doi: 10.1016/j.dib.2018.04.042. eCollection 2018 Jun. PMID: 29900326.
•    Cambray S, Portero-Otin M, Jové M, Torreguitart N, Colàs-Campàs L, Sanz A, Benabdelhak I, Yemisci M, Dalkara T, Dönmez-Demir B, Egea J, Purroy F. Metabolomic Estimation of the Diagnosis and Onset Time of Permanent and Transient Cerebral Ischemia. Mol Neurobiol. 2018 Jul;55(7):6193-6200. doi: 10.1007/s12035-017-0827-5. Epub 2017 Dec 21.
•    Kilic K, Karatas H, Donmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T. Inadequate Brain Glycogen or Sleep Increases Spreading Depression Susceptibility. Ann Neurol. 2018 Jan;83(1):61-73. doi: 10.1002/ana.25122.
•    Yemisci M, Caban S, Fernandez-Megia E, Capan Y, Couvreur P, Dalkara T. Preparation and Characterization of Biocompatible Chitosan Nanoparticles for Targeted Brain Delivery of Peptides. Methods Mol Biol. 2018;1727:443-454. doi: 10.1007/978-1-4939-7571-6_36.
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Kılıç K, Gürsoy-Özdemir Y, Söylemezoğlu F, Moskowitz M, Dalkara T. Microembolism of single cortical arterioles can induce spreading depression and ischemic injury; a potential trigger for migraine and related MRI lesions. Brain Res. 2018 Jan 15;1679:84-90. doi:10.1016/j.brainres.2017.11.023. Epub 2017 Nov 26.
•    Colpak AI, Balci-Peynircioglu B, Can A, Gursoy-Ozdemir Y, Lule S, Kalyoncu U, Dalkara T. Data of indirect immunofluorescence labeling of the mouse brain sections with sera from SLE and MS patients. Data Brief. 2017 Sep 20;15:170-173. doi: 10.1016/j.dib.2017.09.027. eCollection 2017 Dec.
•    Seyrantepe V, Demir SA, Timur ZK, Von Gerichten J, Marsching C, Erdemli E, Oztas E, Takahashi K, Yamaguchi K, Ates N, Demir BD, Dalkara T, Erich K, Hopf C, Sandhoff R, Miyagi T. Murine Sialidase Neu3 facilitates GM2 degradation and bypass in mouse model of Tay-Sachs disease. Exp Neurol. 2018 Jan;299(Pt A):26-41. doi: 10.1016/j.expneurol.2017.09.012. Epub 2017 Sep 30.
•    Angiographic Microcirculatory Obstructions Distal to Occlusion Signify Poor Outcome after Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke. Arsava EM, Arat A, Topcuoglu MA, Peker A, Yemisci M, Dalkara T. Transl Stroke Res. 2018 Feb;9(1):44-50. doi: 10.1007/s12975-017-0562-2. Epub 2017 Aug 19.
•    Behçet Disease serum is immunoreactive to neurofilament medium which share common epitopes to bacterial HSP-65, a putative trigger. S. Lule, A.I. Colpak, B. Balci-Peynircioglu, Y. Gursoy-Ozdemir, S. Peker, U. Kalyoncu, A. Can, N. Tekin, D. Demiralp, T. Dalkara. Journal of Autoimmunity (2017) 84:87-96. pii: S0896-8411(17)30395-5. doi: 10.1016/j.jaut.2017.08.002. [Epub ahead of print] PMID: 28844827.
•    Optical coherence tomography imaging of capillary reperfusion after ischemic stroke. Lee J, Gursoy-Ozdemir Y, Fu B, Boas DA, Dalkara T. Appl Opt. 2016 Nov 20;55(33):9526-9531. doi: 10.1364/AO.55.009526.
•    Analyses of the Turkish National Intravenous Thrombolysis Registry. Kutluk K, Kaya D, Afsar N, Arsava EM, Ozturk V, Uzuner N, Giray S, Topcuoglu MA, Gungor L, Sirin H, Yaka E, Ozdemir O, Dalkara T; Turkish Thrombolysis Study Group. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016 May;25(5):1041-7. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.01.015. Epub 2016 Feb 4.
•    Cerebral small vessel disease: Capillary pathways to stroke and cognitive decline. Østergaard L, Engedal TS, Moreton F, Hansen MB, Wardlaw JM, Dalkara T, Markus HS, Muir KW. J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Feb;36(2):302-25. doi: 10.1177/0271678X15606723.
•    What is a pericyte? Attwell D, Mishra A, Hall CN, O'Farrell FM, Dalkara T. J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Feb;36(2):451-5. doi: 10.1177/0271678X15610340. Østergaard L, Dreier JP, Hadjikhani N, Jespersen SN, Dirnagl U, Dalkara T. Neurovascular coupling during cortical spreading depolarization and -depression. Stroke. 2015; 46(5):1392-401.
•    Dalkara T, Alarcon-Martinez L. Cerebral microvascular pericytes and neurogliovascular signaling in health and disease. Brain Res. 2015; 1623:3–17
•    Yemisci M, Caban S, Gursoy-Ozdemir Y, Lule S, Novoa-Carballal R, Riguera R, Fernandez-Megia E, Andrieux K, Couvreur P, Capan Y, Dalkara T. Systemically administered brain-targeted nanoparticles transport peptides across the blood-brain barrier and provide neuroprotection. J Cereb Blood Flow Metab. 2015; 35(3):469-75
•    Yıldırım T, Eylen A, Lule S, Erdener SE, Vural A, Karatas H, Ozveren MF, Dalkara T, Gursoy-Ozdemir Y. Poloxamer-188 and citicoline provide neuronal membrane integrity and protect membrane stability in cortical spreading depression. rity and protect membrane stability in cortical spreading depression. Int J Neurosci. 2015;125(12):941-6. doi: 10.3109/00207454.2014.979289. Epub 2014 Dec 4.PMID: 25340256
•    Alice Gaudin, Müge Yemisci, Hakan Eroglu, Sinda Lepetre-Mouelhi, Omer Faruk Turkoglu, Seçil Caban, Mustafa Fevzi Sargon, Sébastien Garcia-Argote, Grégory Pieters, Olivier Loreau, Bernard Rousseau, Oya Tagit, Niko Hildebrandt, Yannick Le Dantec, Julie Mougin, Sabrina Valetti, Hélène Chacun, Valérie Nicolas, Didier Desmaële, Karine Andrieux, Yilmaz Capan, Turgay Dalkara, Patrick Couvreur. Squalenoyl adenosine nanoparticles provide neuroprotection after stroke and spinal cord injury. Nature Nanotechnology, Dec 2014; 9(12):1054-1062.
•    Dalkara T, Alarcon-Martinez L, Yemisci M. Pericytes in Ischemic Stroke. In: Birbrair A. (editor) Pericyte Biology in Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1147. Springer, Cham. 2019;1147:189-213. doi: 10.1007/978-3-030-16908-4_9. Print ISBN 978-3-030-16907-7 Online ISBN 978-3-030-16908-4.
•    Dalkara T and Moskowitz MA. From cortical spreading depression to trigeminovascular activation in migraine. In: Turgay Dalkara and Michael A. Moskowitz, Eds. Neurobiological Basis of Migraine. Wiley, 2017;267-284, 19 June 2017, Print ISBN: 9781118967195, Online ISBN: 9781118967225, DOI: 10.1002/9781118967225
•    Dalkara T. Cerebral Microcirculation. In: Caplan LR, Biller J, Leary MC, Lo EH, Thomas AJ, Yenari M, and Zhang JH, eds., Primer on Cerebrovascular Diseases, Second Edition, San Diego: Academic Press, 2017: pp-pp. in press. eBook ISBN: 9780128030592, Hardcover ISBN: 9780128030585
•    Dalkara T, Alarcon-Martinez L, Yemisci M. Role of Pericytes in Neurovascular Unit and Stroke. In: Jun Chen, John H. Zhang, Xiaoming Hu, Eds. Non-Neuronal Mechanisms of Brain Damage and Repair After Stroke. Springer Series in Translational Stroke Research. pp 25-43. August 2016. DOI 10.1007/978-3-319-32337-4_2. Print ISBN 978-3-319-32335-0.  Online ISBN 978-3-319-32337-4.
•    Dalkara T. Cerebral Microcirculation. In: ed. Lanzer P. Panvascular Medicine. 2nd edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg; 2015:655-680. DOI 10.1007/978-3-642-37078-6_292015.
•    Neurobiological basis of migraine. Eds. Turgay Dalkara and Michael A. Moskowitz. Wiley, 19 June 2017, Print ISBN: 9781118967195, Online ISBN: 9781118967225, DOI: 10.1002/9781118967225
•    Default mode network connectivity is linked to cognitive functioning and CSF Aβ1-42 levels in Alzheimer's disease.. Celebi O, Uzdogan A, Oguz KK, Has AC, Dolgun A, Cakmakli GY, Akbiyik F, Elibol B, Saka E. Arch Gerontol Geriatr. 2016 Jan-Feb;62:125-32
•    Mutation analysis of the PARKIN, PINK1, DJ1, and SNCA genes in Turkish early-onset Parkinson's patients and genotype-phenotype correlations.
•    Erer S, Egeli U, Zarifoglu M, Tezcan G, Cecener G, Tunca B, Ak S, Demirdogen E, Kenangil G, Kaleagası H, Dogu O, Saka E, Elibol B. Clin Neurol Neurosurg. 2016 Sep;148:147-53.
•    Modulation of Cerebellar-Cortical Connections in Multiple System Atrophy Type C by Cerebellar Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation.
•    Yildiz FG, Saka E, Elibol B, Temucin CM. Neuromodulation. 2018 Jun;21(4):402-408
•    The pThr11Met mutation in c19orf12 is frequent among adult Turkish patients with MPAN. Olgiati S, Doğu O, Tufekcioglu Z, Diler Y, Saka E, Gultekin M, Kaleagasi H, Kuipers D, Graafland J, Breedveld GJ, Quadri M, Sürmeli R, Sünter G, Doğan T, Yalçın AD, Bilgiç B, Elibol B, Emre M, Hanagasi HA, Bonifati V.
•    Parkinsonism Relat Disord. 2017 Jun;39:64-70.
•    Epigenetic approach to early-onset Parkinson's disease: low methylation status of SNCA and PARK2 promoter regions. Eryilmaz IE, Cecener G, Erer S, Egeli U, Tunca B, Zarifoglu M, Elibol B, Bora Tokcaer A, Saka E, Demirkiran M, Akbostanci C, Dogu O, Colakoglu B, Kenangil G, Kaleagasi H. Neurol Res. 2017 Nov;39(11):965-972.
•    Use of anti-Parkinson medication during pregnancy: a case series.
•    Tüfekçioğlu Z, Hanağası H, Yalçın Çakmaklı G, Elibol B, Esmeli Tokuçoğlu F, Kaya ZE, Ertan S, Özekmekçi S, Emre M. J Neurol. 2018 Aug;265(8):1922-1929.
•    Sensorimotor integration training in Parkinson`s disease. Fil-Balkan A, Salci Y, Keklicek H, Armutlu K, Aksoy S, Kayihan H, Elibol B. Neurosciences (Riyadh). 2018 Jul;23(4):208-215
•    Striatal Neurotransmitter Release-related Presynaptic Proteins in L-dopa Induced Dyskinesia in a Model of Parkinsonism. Çakmakli GY, Vural A, Koçak EE, Elibol B, Saka E. Noro Psikiyatr Ars. 2018 Mar 19;55(1):73-79.
•    Turkish Standardization of Movement Disorders Society Unified Parkinson's Disease Rating Scale and Unified Dyskinesia Rating Scale. Akbostanci MC, Bayram E, Yilmaz V, Rzayev S, Özkan S, Tokcaer AB, Saka E, Durmaz Celik FN, Barut BÖ, Tüfekcioglu Z, Acarer A, Balaban H, Erer S, Dogu O, Kibaroglu S, Aydin N, Hanagasi H, Elibol B, Emre M, Stebbins GT, Goetz CG.
•    Mov Disord Clin Pract. 2017 Nov 16;5(1):54-59
•    Diagnostic challenge: A case of late-onset spinal form cerebrotendinous xanthomatosis Mutlu D, Tuncer A, Gocmen R, Yalcin-Cakmakli G, Saygı S, Elibol B. Neurology. 2019 Feb 26;92(9):438-439.
•    Characterizing advanced Parkinson's disease: OBSERVE-PD observational study results of 2615 patients. Fasano A, Fung VSC, Lopiano L, Elibol B, Smolentseva IG, Seppi K, Takáts A, Onuk K, Parra JC, Bergmann L, Sail K, Jalundhwala Y, Pirtosek Z. BMC Neurol. 2019 Apr 2;19(1):50.
•    Modelling cognitive deficits in Parkinson’s disease:Is CA2 a gateway for hippocampal synucleinopathy? Cinar E, Yalcin-Cakmakli G, Saka E, Ulusoy A, Yuruker S, Elibol B, Tel BC Exp Neurol. 2020 Aug;330:113357.
•    Contribution of functional dopamine D2 and D3 receptor variants to motor and non-motor symptoms of early onset Parkinson’s disease. Eryilmaz IE, Erer S, Zarifoglu M, Egeli U, Karakus E, Yurdacan B, Cecener G, Tunca B, Colakoglu B, Bora Tokcaer A, Saka E, Demirkiran M, Akbostanci C, Dogu O, Kaleagasi H, Kenangil G, Cakmur R, Elibol B.Eryilmaz IE, et al. Among authors: elibol b. Clin Neurol Neurosurg. 2020 Dec;199:106257.
•    Dysregulated fibroblast growth factor (FGF) signaling in neurological and psychiatric disorders. Turner CA, Eren-Koçak E, Inui EG, Watson SJ, Akil H. SEMINARS IN CELL &DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2015 Oct 13,53: 136-143.
•    Cognitive dysfunctions in posttraumatic stress disorder. Eren-Koçak E, Kılıç C. TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 2017; 28(2):124-31.
•    Parkinsonizm Modelinde L-Dopa Diskinezisine Eşlik Eden Striatal Presinaptik Nörotransmitter Salıverilmesi ile İlişkili Proteinler. Yalçın-Çakmaklı G, Vural A, Eren-Koçak E, Elibol B, Saka E. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY 2018; 55:73-79.
•    A Simple Exctraction Procedure for HPLC Analysis of Fluoxetine in Rat Plasma Samples. Reçber T, Özkan E, Eren-Koçak E, Yılmaz M, Nemutlu E, Kır S. CURRENT PHARMACEUTICAL ANALYSIS 2017; 13: 80-84.
•    Inadequate Brain Glycogen or Sleep Increases Spreading Depression Susceptibility. Kilic K, Karatas H, Donmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T. ANNALS OF NEUROLOGY 2018; 83:61-73.
•    Stress modulates cortical excitability via α-2 adrenergic and glucocorticoid receptors:  As assessed by spreading depression. Yapıcı-Eser H, Dönmez-Demir B, Kılıç K, Eren-Koçak E, Dalkara T. EXPERIMENTAL NEUROLOGY 2018 Sep;307:45-51
•    Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can  identify poorly fixed brains. Dehghani A, Karatas H, Can A, Erdemli E, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. SCIENTIFIC REPORTS 2018 Oct 3;8(1):14770.
•    Brain peptides for the treatment of neuropsychiatric disorders. Karatas H, Yemisci M, Eren-Koçak E, Dalkara T. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. 2018, 24 (33), 3905-3917.
•    Serhat V.Okar, Mehmet A.Topcuoglu, MugeYemisci, CananCakir Aktas, Kader K.Oguz, Ethem M.Arsava. Post-stroke inflammatory response is linked to volume loss in the contralateral hemisphere. Journal of Neuroimmunology, Volume 344, 15 July 2020, 577247
•    Hulya Karatas and Canan Cakir-Aktas. 12/15 Lipoxygenase as a Therapeutic Target in Brain Disorders. Noro Psikiyatr Ars. 2019 Dec; 56(4): 288–291.
•    Seda Atay, Kevser Pişkin, Fatma Yılmaz, Canan Çakır, Handan Yavuz, Adil Denizli.  Quartz crystal microbalance based  Biosensors  for detecting highly metastatic breast cancer cells via their transferrin receptors (2016).DOI : 10.1039/c5ay02898a

Links

About

Research Infrastructure

• GENERAL PURPOSE MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTS
• LASER DOPPLER PROBE AND FIBER, THERMAL CYCLER
• SMZ745T TRINOCULAR STEREO MICROSCOPE
• SMZ745T TRINOCULAR STEREO MICROSCOPE
• CULTURAL MEDIA DEVICES
• CHILD SERVICE DIAGNOSTIC AND TREATMENT DEVICES AND INSTRUMENTS
• MULTI 3-D, PATHOLOGY DIAGNOSTIC AND TREATMENT DEVICES AND INSTRUMENTS
• HI1210, DEVICES AND INSTRUMENTS USED IN BIOLOGICAL RESEARCH
• PHYSIOSICIDE MOUSE STAT POLSE OXIMETER AND HEART RATE METER AND ACCESSORIES
• MEDICAL DEVICES AND INSTRUMENTS USED IN OTHER SPECIALIZED DEPARTMENTS
• SPECTROMETERS/SPECTROPHOTOMETERS/DIFRACTOMETERS
• UV-VISIBL, OTHER CHEMICAL ANALYZERS
• TEMPERATURE, CONDUCTIVITY AND PH MEASURING DEVICES
• WASHING AND RUBBING DEVICES
• DILITATION DEVICES AND DRIPPERS
• ELECTROPHORESIA DEVICES
• AUTOCLAVES
• STERILIZERS
• CENTRIFUGES
• HOMOGENIZERS
• LABORATORY TYPE HEATERS AND HEAT REFLECTORS
• OPTICAL MICROSCOPES
• OTHER OPTICAL AND EKETROOPTIC DEVICES AND INSTRUMENTS
• PURPOSE LABORATORY DEVICES AND INSTRUMENTS
• BLANKETS
• FREEZERS
• COMPUTER CASE, DISPLAYS, LASER PRINTERS, PROJECTORS, PROJECTION DEVICES, AIR CONDITIONERS, SEALS, MOBILE TANKS AND TUBES

Researchers

•    Prof.Dr. Turgay Dalkara
•    Prof.Dr. Bülent Elibol
•    Prof.Dr. Müge Yemişci Özkan
•    Prof.Dr. Hülya Karataş Kurşun
•    Prof.Dr. Emine Eren Koçak
•    Dr.Öğrt.Üyesi Şefik Evren Erdener
•     Öğrt.Görv. Buket Nebiye Demir
•    Öğrt.Görv. Nevin Belder
•    Öğrt.Görv. Canan Çakır Aktaş
•    Öğrt.Görv. Melike Sever Bahçekapılı
•    Aslıhan Bahadır Varol
•    Sabahaddin Taha Solakoğlu
•    Dilek Ünal
•    Sabide Duygu Uygun
•    Emre Cem Esen
•    Gökçe Gürler
•    Erknaz Ecehan Erk
•    Gül Yalçın Çakmaklı
•    Nedime Tuğçe Bilbay
•    Eda Derle Çiftçi
•    Onur Çağın Gürlek
•    Meftun Doğa Başaran

Ongoing Projects

•     Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Nöroinflamasyonun Çözülmesi ve Bunun Migren Baş Ağrısı Patofizyolojisindeki Yeri. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi (Araştırmacı), TSA-2017-14418, 2017-
•    Temporal lob epilepsisi tanısı ile ameliyat olan hastaların doku örneklerinde panneksin kanal ve pürinerjik reseptörlerin ifadesindeki farklılıklar ve bunun inflamazom yolağı ile ilişkisinin immünohistokimyasal yöntemler ile incelenmesi. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2018-17190, 2018-
•    Merkezi Sinir Sistemi Perisitlerinde Kasılmanın Moleküler Motor Mekanizması. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2018-17247, 2018-
•    12/15 Lipooksijenaz İnhibisyonunun Fare İskemi ve İskemi/Rekanalizasyon Modellerinde Oluşan Nöroinflamasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi. TUBİTAK, 3001, 118S131, (Yürütücü), 2019-
•    Bazi Lizozomal Depo Hastaklarinda Kullanilan Yetim İlaçlarin Nöronal Hücre Kültürü Ve Alzheimerli Transgenik Hayvan Modelinde Amiloidbeta Peptid İle Azalan Sirtuin1e Ve Otofaji İle İlişkili Yolaklara Etkisi. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, (Araştırmacı), TSA-2019-18020, 2019-
•    Kortikal Yayılan Depolarizasyon ile Tetiklenen Nöroparainflamasyonda Astrositik İnflamazom Yolağının Rolü. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, Yürütücü, TSA-2020-18568, 2020-
•    Yetersiz perisinaptik astrosit glikojeni kullanımının elektrofizyolojik, nöroinflamatuvar ve davranışsal etkilerinin incelenmesi, HÜBAP, Doktora tez projesi, (Araştırmacı), TDK-2019-18059, 2019-
•    Prefrontal Kortekste NUDT6 İfade Artışının Akım Sitometrisi Tekniği ile Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi ve FGF2 İfadesi ile İlişkisinin Araştırılması, HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2019-17792, 2019-
•    Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Nöroinflamasyonun Çözülmesi ve Bunun Migren Baş Ağrısı Patofizyolojisindeki Yeri. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi (Araştırmacı), TSA-2017-14418, 2017-
•    Yetersiz perisinaptik astrosit glikojeni kullanımının elektrofizyolojik, nöroinflamatuvar ve davranışsal etkilerinin incelenmesi
•    Behçet  hastalığında NeurofilamentMediumA karşı İMMÜNREAKTİVİTENİN Duyarlılık  ve özgüllüğünün Araştırılması
•    Merkezi Sinir Sistemi Perisitlerinde Kasılmanın Moleküler Motor Mekanizması
•    Hacettepe BAP Kapsamlı Araştırma FBA-2018-16232 Egzersiz fizyolojisi yanıtlarını belirleyen genomik elementlerin Drosophila temelli model organizma yaklaşımıyla saptanması 02.04.2018 02.10.2022 Yürürlükte Yürütücü: Gıyasettin Demirhan
•    Hacettepe BAP Doktora Tez projesi TDK-2020-18590    İndirgenmiş Folat Taşıyıcısı 1’in Beyin ve Retina Mikrodolaşımındaki Rolünün İncelenmesi 07.04.2020 07.10.2022 Yürürlükte Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    Merkezi Sinir Sistemi Perisitlerinde ?-Sma ve Myh11 için RNA in situ Hibridizasyon Tekniğinin Uygulanması
•    118S435, Migren Baş Ağrısına Yol Açan Nöroinflamasyonun Çözülme ve Sonlanma Mekanizmaları, 1001 - Araştırma, Araştırmacı/Uzman, Yürürlükte, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 18.08.2020 - 15.05.2021, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 15.11.2018 - 15.05.2021.
•    ERA-CVD_JTC2020-020 / ImmuneHyperCog Prof. Dr. Turgay Dalkara 2020-2023
•    Glukozilseremidazbeta Gen Mutasyonlarının Dopaminerjik Nöronlarda asinüklein yıkım mekanizmaları üzerindeki etkilerinin araştırılması Bülent Elibol 2019-2021
•    Servikal Distoni Ve Fokal El Distonisi Hastalığında Mr-Rehberliğinde "Sürekli Theta Burst Transkraniyal Manyetik Stimülasyon" Uygulanmasının, Kortikal Uyarılabilirlik Üzerine Etkilerinin Nörogörüntüleme Ve Elektrofizyolojik Olarak İnc. Bülent Elibol 2017-2021
•    Glioblastoma Multiforme için Ekstraselüler Vezikül/Serum-Tabanlı Tümör Biyomarker Tarama Çalışmaları Canan Çakır Aktaş15.10.2017-15.01.2021
•    Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Derin Fenotip ve Genotip İlişkisi Bülent ELİBOL
•    Sıçan Spinal Kord Hasarı Modelinde İzoalantolakton'un (IAL) Nöroinflamasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Canan ÇAKIR AKTAŞ
•    Farede filaman perforasyon yöntemi ile oluşturulan subaraknoid kanama modelinde Donepezil'in beyin hasarına etkisi Canan ÇAKIR AKTAŞ
•    Kolorektal Kanserde Aday Prognostik Biyobelirteçlerin Arşiv materyallerinde Doğrulanması Nevin BELDER
•    Beyinde FGF-antisens Proteininin Depresojenik Etkilerine Aracılık Eden Moleküler Yolların Tespiti ve İncelenmesi Emine EREN KOÇAK
•    Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöroinflamasyonun Sinaptik Plastiklik Üzerine Etkileri Emine EREN KOÇAK
•    Medyal Prefrontal Kortekste Sinaptik Bağlantı Reorganizasyonu Strese Duyarlılığın Bir Belirleyicisi Olabilir mi? Emine EREN KOÇAK
•    Depresyon Patogenezinde MSS-Kökenli Nöroinflamasyonun Rolünün İncelenmesi Emine EREN KOÇAK

Completed Projects

•    Beyainde Glikojen Döngüsü Bozuklukları Kortikal Yayılan Depresyonu ve Migren Ataklarını Tetikleyebilir. HÜBAP, (Araştırmacı), 2013-2016.
•    Fizyolojik Uyarılar ile Kortikal Yayılan Depresyonun (Kyd) Oluşturulması. TÜBİTAK,1001, 113S211, (Araştırmacı), 15.11.2013-3.10.2017.
•    Serebral İskemi Modelinde Oluşan Nöroinflamasyon Üzerine 12/15 Lipooksijenaz       İnhibitörlerinin Etkisi. HÜBAP, (Yürütücü), THD-2016-11381, 12.8.2016-22.1.2018.
•    Glikojenin iskemik inme, retinal iskemi ve migren aurası üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2017-14025, 2017-2018.
•    Sema3A'nın geçici ve kalıcı inme modellerinde lipoksijenaz inhibitörleri ile bloke edilmesinin incelenmesi. HÜBAP, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği, (Yürütücü), TBI-2018-16912, 9.4.2018-22.10.2018.
•    Prefrontal Kortekste NUDT6 İfadesindeki Değişikliklerin Sıçanda Depresyon-benzeri ve Anksiyete-benzeri Davranışa Etkileri. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2016-11687, 2016-2018.
•    Glikojenin iskemik inme ve retinal iskemi üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi. HÜBAP, (Araştırmacı), TDK-2019-17652, 2019-2020.
•    Kortikal yayılan depresyon familyal hemiplejik migren tip 1 transgenik farede artmış inflammazom aktivasyonuna neden olur. HÜBAP, Yürütücü, Hızlı Destek Projesi, 15457, 2018-2020.
•    Beyin Kökenli Nörotrofik Faktörün (BDNF) Erken Dönem Nöroinflamasyona Etkileri. HÜBAP, (Araştırmacı), THD-2018-17073, 2018-2020.
•    İskemi/Reperfüzyon ve beyine hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemlerinin uygulanması sırasında serebral mikrosirkülasyon düzeyindeki değişikliklerin multifoton konfokal mikroskopi ile intravital incelenmesi, HÜBAP, Alt Yapı Projesi, (Araştırmacı), 010 A 105 001-106, 2017-2020.
•    Farede Optogenetik Olarak Tetiklenen Kortikal Yayılan Depresyon Dalgasının Subkortikal Yayılım Mekanizmalarının İncelenmesi. HÜBAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, Yürütücü, 14206, 2017-2020.
•    TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Așama)  114S190 Beyin ve Retinada Kapillerlerde Bulunan Perisitlerin Kontraktil Özelliklerini Sağlayan Proteinlerin Araștırılması 15.11.2014 15.03.2017 Sonuçlandı    Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    TÜBİTAK Uluslararası 214S309 Serebral Proteinopatiler Ve İskemi Arasındaki İlişki 15.08.2015 15.08.2017 Sonuçlandı Yürütücü:  Müge Yemişci Özkan
•    TÜBİTAK 3001 - Başlangıç AR-GE 118S131 12/15 Lipooksijenaz İnhibisyonunun Fare İskemi ve İskemi/Rekanalizasyon Modellerinde Oluşan Nöroinflamasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi 15.09.2018    15.09.2020 Yürütücü: Hülya Karataş Kurşun    
•    TÜBİTAK 1001 - Araştırma 214M323 Biyosaklama İçin Mikro-Akışkan Bir Sistemde Eşboyutlu Sulu Mikro Damlacıkların Küçülme Hızının İncelenmesi, Matematiksel Modellenmesi Ve Simulasyonu    01.05.2015    01.08.2019, Sonuçlandı  Yürütücü: Selis Önel Danışman:  Müge Yemişci Özkan
•    Hacettepe    BAP Hızlı destek THD-2017-14025 Glikojenin İskemik İnme Retinal İskemi ve Migren Aurası Üzerine Olan Etkilerinin Nörogliovasküler Seviyede İncelenmesi 05.05.2017    07.08.2018 Sonuçlandı Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    Hacettepe BAP Hızlı destek projesi THD-2018-17073    Glikojenin iskemik inme ve retinal iskemi üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi 04.01.2019, 12.05.2020 Sonuçlandı Yürütücü: Müge Yemişci Özkan
•    Hacettepe BAP Doktora Tez projesi TDK-2019-17653    Beyin Kökenli Nörotrofik Faktörün (BDNF) Erken Dönem Nöroinflamasyona Etkileri 06.06.2018    02.01.2020    Sonuçlandı    Yürütücü: Müge Yemişci Özkan    
•    “Östrojen reseptörü pozitif meme kanserinde tamoksifen direncinde rol oynayan uzun kodlanmayan RNA?ların in vitro ve in vivo deneylerle belirlenmesi ve hedeflenmesi”  Yürütülen Kuruluş: İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK BAŞKANLIK (Yurt İçi) , Bitiş Tarihi:01 Temmuz 2018.
•    “TÜRK POPÜLASYONUNDA AİLE TEMELLİ GENOM BOYU ASOSİYASYON ÇALIŞMASI SONUCUNDA SPORADİK KOLOREKTAL KANSER İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ 75 TNP'NİN GENİŞ BİR POPÜLASYON ÇALIŞMASI İLE DOĞRULANMASI” Yürütülen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK (COST Projesi) Bitiş Tarihi: 01 Haziran 2016.
•    113S538, Deneysel Parkinson Modelinde Peptit Nanofiberlerin Tedavi Edici Etkinliğinin Araştırılması, Uluslararası, Burslu, Sonuçlandı, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.06.2014 - 24.02.2015, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 15.02.2014 - 15.02.2016.
•    113S552, Biyoaktif Peptit Nanofiberlerin Biyomineralizasyon Yoluyla Kemikleşme Sürecinde Kullanılması, Uluslararası, Burslu, Sonuçlandı, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.08.2015 - 01.02.2016, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.02.2014 - 01.02.2016.
•    Fare beyninde tekrarlayan KYDlerin ve anestezinin doku histolojisi üzerine olası sonuçlarının incelenmesi
•    Beyin ve Retinada Kapillerlerde Bulunan Perisitlerin Kontraktil Özelliklerini Sağlayan Proteinlerin Araştırılması
•    İskemi/Reperfüzyon ve beyine hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemlerinin uygulanması sırasında serebral mikrosirkülasyon düzeyindeki değişikliklerin multi foton konfokal mikroskopi ile intravital incelenmesiTurgay DALKARA11.01.2017-14.04.2020
•    Fizyolojik Uyarılar ile Kortikal Yayılan Depresyonun (KYD) luşturulması Turgay DALKARA 01.11.2013-01.11.2016
•    The role of the pericyte in the ischemic/reperfusion injury by a novel in vivo technique. Prof. Dr. Turgay Dalkara03.062013 –02.06.2015
•    European muticentre, randomised phase III clinical trial of hypothermia plus best medical treatment versus best medical treatment alone for acute ischemic strokeTurgay DALKARA2012-2017
•    Beyinde Glikojen Döngüsü Bozuklukları Kortikal Yayılan Depresyonu ve Migren Ataklarını TetikleyebilirTurgay DALKARA30.07.2013-24.01.2016
•    Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Derin Fenotip ve Genotip İlişkisi Bülent Elibol 2017-2020

Publications

•    Zheng Y., Liu Y., Karatas H., Yigitkanli K., Holman T.R., van Leyen K. (2019) Contributions of 12/15-Lipoxygenase to Bleeding in the Brain Following Ischemic Stroke. In: Honn K., Zeldin D. (eds) The Role of Bioactive Lipids in Cancer, Inflammation and Related Diseases. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1161. Springer, Cham. Print ISBN: 978-3-030-21636-8, Online ISBN: 978-3-030-21735-8.
•    Dönmez-Demir B., Erdener S.E., Karatas H., Kaya Z., Ulusoy I., Dalkara T. KCl-induced cortical spreading depression waves more heterogeneously propagate than optogenetically-induced waves in lissencephalic brain: An analysis with Optical Flow Tools. Sci Rep. 2020 Jul 30;10(1):12793. doi: 10.1038/s41598-020-69669-6.
•    Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara.T. F-actin polymerization contributes to pericyte contractility in retinal capillaries. Exp Neurol. 2020 Oct;332:113392. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113392. Epub 2020 Jun 29.
•    H Karatas, C Cakir-Aktas. İnmede Tedavi Hedefi:12/15 Lipoksijenaz. Arch Neuropsychiatry 2019;56:288−291. doi: 10.29399/npa.23646.
•    A Dehghani, H Karatas. Mouse Models of Familial Hemiplegic Migraine for Studying Migraine Pathophysiology. Current Neuropharmacol. 2019 May 12. doi: 10.2174/1570159X17666190513085013.
•    Karatas H, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Brain Peptides for the Treatment of Neuropsychiatric Disorders. Curr Pharm Des. 2018 Nov 11. doi: 10.2174/1381612824666181112112309.
•    Dehghani A, Karatas H, Can A, Erdemli E, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can identify poorly fixed brains. Sci Rep. 2018 Oct 3;8(1):14770. doi: 10.1038/s41598-018-32878-1.
•    Taskiran-Sag A, Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Erdener SE, Karatas H, Yuce D, Dalkara T. Improving Microcirculatory Reperfusion Reduces Parenchymal Oxygen Radical Formation and Provides Neuroprotection. Stroke.2018 May;49(5):1267-1275. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020711.
•    Karatas H, Eun Jung J, Lo EH, van Leyen K. Inhibiting 12/15-lipoxygenase to treat acute stroke in permanent and tPA induced thrombolysis models. Brain Res. 2018 Jan 1; 1678:123-128. doi: 10.1016/j.brainres.2017.10.024.
•    Kilic K, Karatas H, Donmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T. Inadequate Brain Glycogen or Sleep Increases Spreading Depression Susceptibility. Ann Neurol. 2017 Dec 15. doi: 10.1002/ana.25122.
•    Liu Y, Zheng Y, Karatas H, Wang X, Foerch C, Lo EH, van Leyen K. 12/15-Lipoxygenase Inhibition or Knockout Reduces Warfarin-Associated Hemorrhagic Transformation After Experimental Stroke. Stroke. 2017 Feb;48(2):445-451. doi: 10.1161/STROKEAHA.116.014790.
•    Kursun O, Karatas H, Dericioglu N, Saygi S. Lesional Parietal Lobe Epilepsy: Clinical, Electroencephalographic and Neurodiagnostic Findings. Arch Neuropsychiatr. Online: 25 Feb 2016. Volume: 53   Issue: 3   Pages: 213-221   Published: SEP 2016 DOI: 10.5152/npa.2016.13790.
•    Jung JE, Karatas H, Liu Y, Yalcin A, Montaner J, Lo EH, van Leyen K. STAT-dependent upregulation of 12/15-lipoxygenase contributes to neuronal injury after stroke. J Cereb Blood Flow Metab. 2015 Dec;35(12)2043-51. doi: 10.1038/jcbfm.2015.169.
•    Yıldırım T, Eylen A, Lule S, Erdener SE, Vural A, Karatas H, Ozveren MF, Dalkara T, Gursoy-Ozdemir Y. Poloxamer-188 and citicoline provide neuronal membrane integrity and protect membrane stability in cortical spreading depression. Int J Neurosci. 2015;125(12):941-6. doi:10.3109/00207454.2014.979289.
•    Serhat V Okar, Mehmet A Topcuoglu, Muge Yemisci, Canan Cakir Aktas, Kader K Oguz, Ethem M Arsava. Post-stroke inflammatory response is linked to volume loss in the contralateral hemisphere. J Neuroimmunol.; 15;344:577247.  doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577247 (2020).
•    Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara T. Exp Neurol.;332:113392. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113392. (2020).
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M*, Schallek J, Kılıç K, Villafranca-Baughman D, Can A, Di Polo A, Dalkara T*. Retinal ischemia induces α-SMA-mediated capillary pericyte contraction coincident with perivascular glycogen depletion. Acta Neuropathol Commun.; 7: 134.  doi: 10.1186/s40478-019-0761-z (2019).
•    Yemisci M and Eikermann-Haerter K. Aura and Stroke: relationship and what we have learnt from preclinical models. J Headache Pain; 20 (1), 63. doi: 10.1186/s10194-019-1016-x (2019).
•    Karatas H, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Brain Peptides for the Treatment of Neuropsychiatric Disorders. Curr Pharm Des. 24(33):3905–3917. doi:10.2174/1381612824666181112112309 (2018).
•    Anisa Dehghani, Hulya Karatas, Alp Can, Esra Erdemli, Muge Yemisci, Emine Eren-Kocak & Turgay Dalkara. Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can identify poorly fixed brains. Sci Rep. 8(1):14770. Published 2018 Oct 3. doi:10.1038/s41598-018-32878-1 (2018)
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Dalkara T. Data of ascending cortical vein occlusion induced spreading depression. Data in Brief. Apr 18;18:1462-1465. doi: 10.1016/j.dib.2018.04.042. (2018).
•    Taskiran-Sag A, Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Erdener SE, Karatas H, Yuce D, Dalkara T. Improving Microcirculatory Reperfusion Reduces Parenchymal Oxygen Radical Formation and Provides Neuroprotection. Stroke. May;49(5):1267-1275. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020711. (2018).
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M*, Schallek J, Kılıç K, Can A, Di Polo A, Dalkara T*. Capillary pericytes express α-smooth muscle actin, which requires prevention of filamentous-actin depolymerization for detection. Elife. Mar 21;7. pii: e34861. doi: 10.7554/eLife.34861, (2018).
•    Yemisci M, Caban S, Fernandez-Megia E, Capan Y, Couvreur P, Dalkara T. Preparation and Characterization of Biocompatible Chitosan Nanoparticles for Targeted Brain Delivery of Peptides. Methods Mol Biol. 1727:443-454. doi: 10.1007/978-1-4939-7571-6_36. (2018).
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Kılıç K, Gürsoy-Özdemir Y, Söylemezoğlu F, Moskowitz M, Dalkara T.     Microembolism of single cortical arterioles can induce spreading depression and ischemic injury; a potential trigger for migraine and related MRI lesions. Brain Res. 2018 Jan 15;1679:84-90. doi: 10.1016/j.brainres.2017.11.023. Epub 2017 Nov 26. (2018).
•    Arsava EM, Arat A, Topcuoglu MA, Peker A, Yemisci M, Dalkara T. Angiographic Microcirculatory Obstructions Distal to Occlusion Signify Poor Outcome after Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke. Transl Stroke Res, Feb;9(1):44-50. doi: 10.1007/s12975-017-0562-2. (2018).
•    Cambray S, Portero-Otin M, Jové M, Torreguitart N, Colàs-Campàs L, Sanz A, Benabdelhak I, Yemisci M, Dalkara T, Dönmez-Demir B, Egea J, Purroy F. Metabolomic Estimation of the Diagnosis and Onset Time of Permanent and Transient Cerebral Ischemia. Mol Neurobiol. Dec 21. doi: 10.1007/s12035-017-0827-5. (2017).
•    Yemisci M, Caban S, Gursoy-Ozdemir Y, Lule S, Novoa-Carballal R, Riguera R, Fernandez-Megia E, Andrieux K, Couvreur P, Capan Y, Dalkara T. Systemically administered brain-targeted nanoparticles transport peptides across the blood-brain barrier and provide neuroprotection. J Cereb Blood Flow Metab, Mar;35(3):469-75 (2015).
•    Turgay Dalkara, Luis Alarcon-Martinez, Muge Yemisci. Pericytes in Ischemic Stroke. Advances in Experimental Medicine and Biology; Pericyte Biology in Disease, A. Birbrair (ed.) Springer Nature Switzerland AG; 1147, 189-213.  doi: 10.1007/978-3-030-16908-4_9 (2019).
•    Öztürk-Atar K, Yemisci Özkan Muge, Eroğlu H, Çapan Y. Nano-Based Carriers for Brain Drug Delivery. Characterization and Biology of Nanomaterials for Drug Delivery, Chapter 20, p.563-586. Elsevier Inc. doi.org/10.1016/B978-0-12-814031-4.00020-9 (2019).
•    Muge Yemisci, Caban, Secil, Fernandez-Megia, Eduardo, Capan, Yilmaz, Couvreur, Patrick, Dalkara, Turgay. Preparation and Characterization of Biocompatible Chitosan Nanoparticles for Targeted Brain Delivery of Peptides. Neurotrophic Factors: Methods And Protocols, 2nd Edition. Book Series: Methods in Molecular Biology.   Volume: 1727   Pages: 443-454 (2018).
•    Turgay Dalkara, Luis Alarcon-Martinez, Muge Yemisci. Role of Pericytes in Neurovascular Unit and Stroke. Springer Ser.Translations, Jun Chen et al. (Eds): Non-Neuronal Mechanisms of Brain Damage and Repair After Stroke, 978-3-319-32335-0, 336083_1_En, (2). Aug (2016).
•    Muhammad Waqas Akbar, Murat Isbilen, Nevin Belder, Secil Demirkol Canli, Baris Kucukkaraduman, Can Turk, Ozgur Sahin, Ali Osmay Gure. A Stemness And EMT Based Gene Expression Signature Identifies Phenotypic Plasticity And Is A Predictive But Not Prognostic Biomarker For Breast Cancer. J Cancer 2020; 11(4):949-961.
•    Mishra RR, Belder N, Ansari SA, Kayhan M, Bal H, Raza U, Ersan PG, Tokat ÜM, Eyüpoğlu E, Saatci Ö, Jandaghi P, Wiemann S, Üner A, Cekic C, Riazalhosseini Y, Şahin Ö. Reactivation of cAMP Pathway by PDE4D Inhibition Represents a Novel Druggable Axis for Overcoming Tamoxifen Resistance in ER-positive Breast Cancer. Clin Cancer Res. 2018 Apr 15;24(8):1987-2001
•    Nilgun Tekin, Tim Morris, Paulette Conget, Flavia Bruna, Botond Timar, Eva Gagyi, Chirayu Auewarakul, Narongrit Sritana, Ranjan Basak, Omkar Naik, Deborah Levy, Sergio Bydtowsky, Mark Pierre Dimaymay, Filipinas Natividad, June-Key Chung, Nevin Belder, Isinsu Kuzu, Diana Paez, Maurizio Dondi, Robert Carr, Hilal Ozdag, Rose Ann Padua. 2015. The Effect of Biological Heterogeneity on R-CHOP Treatment Outcome in Diffuse Large B-cell Lymphoma Across Five International Regions. Leuk Lymphoma. 2017 May;58(5):1178-1183.
•    Nilgun Tekin, Tim Morris, Paulette Conget, Flavia Bruna, Botond Timar, Eva Gagyi, Chirayu Auewarakul, Narongrit Sritana, Ranjan Basak, Omkar Naik, Deborah Levy, Sergio Bydtowsky, Mark Pierre Dimaymay, Filipinas Natividad, June-Key Chung, Nevin Belder, Isinsu Kuzu, Diana Paez, Maurizio Dondi, Robert Carr, Hilal Ozdag, Rose Ann Padua.Protocol for qRT-PCR analysis from formalin fixed paraffin embedded tissue sections from diffuse large b-cell lymphoma:Validation of the six-gene predictor score . Oncotarget. 2016 Dec 13; 7(50): 83319–83329.
•    Belder N., Coskun Ö., Erdogan B.D., Savas B., Ensari A., Özdag H. From RNA Isolation to Microarray Analysis:Comparison of Methods in FFPE Tissues. Pathology-Research and Practice. 2016 Aug;212(8):678-85.
•    Nevin Belder, Öznur Coşkun, Beyza Doğanay Erdoğan, Berna Savaş, Arzu Ensari, Hilal Özdağ. Optimization of gene expression microarray process for formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Genomics Data. 2016 Feb 6;7:303-6. doi: 10.1016/j.gdata.2016.02.006
•    Sever‐Bahcekapili, M., Yilmaz, C., Demirel, A., Kilinc, M. C., Dogan, I., Caglar, Y. S., Guler, M. O. & Tekinay, A. B. (2020). Neuroactive Peptide Nanofibers for Regeneration of Spinal Cord after Injury. Macromolecular Bioscience, 2000234.
•    Sever, M., Gunay, G., Guler, M. O., & Tekinay, A. B. (2018). Tenascin-C derived signaling induces neuronal differentiation in a three-dimensional peptide nanofiber gel. Biomaterials Science.
•    Sever, M., Tansik, G., Arslan, E., Yergoz, F., Ozkan, A. D., Tekinay, A. B., & Guler, M. O. (2018). Self-assembled peptide nanostructures and their gels for regenerative medicine applications. In Self-assembling Biomaterials (pp. 455-473).
•    Gunay, G., Sever, M., Tekinay, A. B., & Guler, M. O. (2017). Three‐Dimensional Laminin Mimetic Peptide Nanofiber Gels for in vitro Neural Differentiation. Biotechnology journal.
•    Mammadov, B., Sever, M., Gecer, M., Zor, F., Ozturk, S., Akgun, H., Ulas, U. H., Orhan, Z., Guler, M. O., Tekinay, A. B. (2016). Sciatic nerve regeneration induced by glycosaminoglycan and laminin mimetic peptide nanofiber gels. RSC Advances, 6, 110535–110547.
•    Sever, M., Turkyilmaz, M., Sevinc, C., Cakir, A., Ocalan, B., Cansev, M., Guler, M. O., Tekinay, A. B. (2016). Regenerative effects of peptide nanofibers in an experimental model of Parkinson’s disease. Acta Biomaterialia, 46, 79-90.
•    Karakurt, S., Sever, M., Celebioglu, H.U., Adali, O. (2015). Alteration of enzyme activities and kinetic properties of GST and NQO1 with naturally occurring phenolic compounds, Turkish Journal of Biochemistry, 40(3), 251.
•    Sever, M., Tansik, G., Guler, M. O., Tekinay, A. B. (2015). Nanoyapılı Biyomalzemelerin Hücreler ile Etkileşimi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Oncology Special Topics, 8(2), 29-34.
•    Data of ascending cortical vein occlusion induced spreading depression. Data Brief. 2018 Dönmez-Demir B, Yemisci M, Dalkara T.
•    Inadequate brain glycogen or sleep increases spreading depression susceptibility Ann Neurol. 2018 Kilic K, Karatas H, Dönmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T.
•    Stress modulates cortical excitability via α-2 adrenergic and glucocorticoid receptors: As assessed by spreading depression. Exp Neurol. 2018 Yapıcı-Eser H, Dönmez-Demir B, Kılıç K, Eren-Koçak E, Dalkara T.
•    Metabolomic Estimation of the Diagnosis and Onset Time of Permanent and Transient Cerebral Ischemia. Mol Neurobiol. 2018 Cambray S, Portero-Otin M, Jové M, Torreguitart N, Colàs-Campàs L, Sanz A, Benabdelhak I, Yemisci M, Dalkara T, Dönmez-Demir B, Egea J, Purroy F.
•    Murine Sialidase Neu3 facilitates GM2 degradation and bypass in mouse model of Tay-Sachs disease Exp Neurol. 2018 Seyrantepe V, Demir SA, Timur ZK, Von Gerichten J, Marsching C, Erdemli E, Oztas E, Takahashi K, Yamaguchi K, Ates N, Dönmez Demir B, Dalkara T, Erich K, Hopf C, Sandhoff R, Miyagi T.
•    F-actin polymerization contributes to pericyte contractility in retinal capillaries. Exp Neurol. 2020 Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara T.
•    Microembolism of single cortical arterioles can induce spreading depression and ischemic injury; a potential trigger for migraine and related MRI lesions Brain Res. 2018 Dönmez-Demir B, Yemisci M, Kılıç K, Gürsoy-Özdemir Y, Söylemezoğlu F, Moskowitz M, Dalkara T.
•    KCl-induced cortical spreading depression waves more heterogeneously propagate than optogenetically-induced waves in lissencephalic brain: an analysis with optical flow tools Sci Rep. 2020 Donmez-Demir B, Erdener ŞE, Karatas H, Kaya Z, Ulusoy I, Dalkara T.
•    KCl-induced cortical spreading depression waves more heterogeneously propagate than optogenetically-induced waves in lissencephalic brain: an analysis with optical flow tools. Donmez-Demir B, Erdener ŞE, Karatas H, Kaya Z, Ulusoy I, Dalkara T. Sci Rep. 2020 Jul 30;10(1):12793. doi: 10.1038/s41598-020-69669-6.PMID: 32732932
•    F-actin polymerization contributes to pericyte contractility in retinal capillaries. Kureli G, Yilmaz-Ozcan S, Erdener SE, Donmez-Demir B, Yemisci M, Karatas H, Dalkara T. Exp Neurol. 2020 Oct;332:113392. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113392. Epub 2020 Jun 29.PMID: 32610106
•    Combination of Paclitaxel and R-flurbiprofen loaded PLGA nanoparticles suppresses  glioblastoma growth on systemic administration. Caban-Toktas S, Sahin A, Lule S, Esendagli G, Vural I, Karlı-Oguz K, Soylemezoglu F, Mut M, Dalkara T, Khan M, Capan Y. Int J Pharm. 2020 Jan;578:119076.
•    Pericytes: A Novel Target to Improve Success of Recanalization Therapies. Dalkara T. Stroke. 2019 Oct;50(10):2985-2991. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.023590. Epub 2019 Sep 9. PMID: 31495330
•    Small Vessels Are a Big Problem in Neurodegeneration and Neuroprotection. Erdener ŞE, Dalkara T. Front Neurol. 2019 Aug 16;10:889. doi: 10.3389/fneur.2019.00889. eCollection 2019. Review. PMID: 3147493 Retinal ischemia induces α-SMA-mediated capillary pericyte contraction coincident with perivascular glycogen depletion.
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M, Schallek J, Kılıç K, Villafranca-Baughman D, Can A, Di Polo A, Dalkara T. Acta Neuropathol Commun. 2019 Aug 20;7(1):134. doi: 10.1186/s40478-019-0761-z. PMID: 31429795
•     The effect of carotid artery stenting on capillary transit time heterogeneity in patients with carotid artery stenosis. Arsava EM, Hansen MB, Kaplan B, Peker A, Gocmen R, Arat A, Oguz KK, Topcuoglu MA, Østergaard L, Dalkara T. Eur Stroke J. 2018 Sep;3(3):263-271. doi: 10.1177/2396987318772686. Epub 2018 Apr 26. PMID: 31008357
•    Brain Peptides for the Treatment of Neuropsychiatric Disorders. Karatas H, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Curr Pharm Des. 2018 Nov 11. doi: 10.2174/1381612824666181112112309. [Epub ahead of print]. PMID: 30417776
•    Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can identify poorly fixed brains. Dehghani A, Karatas H, Can A, Erdemli E, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. Sci Rep. 2018 Oct 3;8(1):14770. doi: 10.1038/s41598-018-32878-1. PMID: 30282977
•    Alarcon-Martinez L, Yilmaz-Ozcan S, Yemisci M, Schallek J, Kılıç K, Can A, Di Polo A, Dalkara T. Capillary pericytes express α-smooth muscle actin, which requires prevention of filamentous-actin depolymerization for detection. Elife. 2018 Mar 21;7. pii: e34861. doi: 10.7554/eLife.34861.
•    Taskiran-Sag A, Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Erdener SE, Karatas H, Yuce D, Dalkara T. Improving Microcirculatory Reperfusion Reduces Parenchymal Oxygen Radical Formation and Provides Neuroprotection. Stroke. 2018 May;49(5):1267-1275. doi:10.1161/STROKEAHA.118.020711 Epub 2018 Apr. PMID: 29669868
•    Yapıcı-Eser H, Dönmez-Demir B, Kılıç K, Eren-Koçak E, Dalkara T. Stress modulates cortical excitability via α-2 adrenergic and glucocorticoid receptors: As assessed by spreading depression. Exp Neurol. 2018 May 29;307:45-51. doi: 10.1016/j.expneurol.2018.05.024. [Epub ahead of print]. PMID: 29856967
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Dalkara T. Data of ascending cortical vein occlusion induced spreading depression. Data Brief. 2018 Apr 18;18:1462-1465. doi: 10.1016/j.dib.2018.04.042. eCollection 2018 Jun. PMID: 29900326.
•    Cambray S, Portero-Otin M, Jové M, Torreguitart N, Colàs-Campàs L, Sanz A, Benabdelhak I, Yemisci M, Dalkara T, Dönmez-Demir B, Egea J, Purroy F. Metabolomic Estimation of the Diagnosis and Onset Time of Permanent and Transient Cerebral Ischemia. Mol Neurobiol. 2018 Jul;55(7):6193-6200. doi: 10.1007/s12035-017-0827-5. Epub 2017 Dec 21.
•    Kilic K, Karatas H, Donmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T. Inadequate Brain Glycogen or Sleep Increases Spreading Depression Susceptibility. Ann Neurol. 2018 Jan;83(1):61-73. doi: 10.1002/ana.25122.
•    Yemisci M, Caban S, Fernandez-Megia E, Capan Y, Couvreur P, Dalkara T. Preparation and Characterization of Biocompatible Chitosan Nanoparticles for Targeted Brain Delivery of Peptides. Methods Mol Biol. 2018;1727:443-454. doi: 10.1007/978-1-4939-7571-6_36.
•    Dönmez-Demir B, Yemisci M, Kılıç K, Gürsoy-Özdemir Y, Söylemezoğlu F, Moskowitz M, Dalkara T. Microembolism of single cortical arterioles can induce spreading depression and ischemic injury; a potential trigger for migraine and related MRI lesions. Brain Res. 2018 Jan 15;1679:84-90. doi:10.1016/j.brainres.2017.11.023. Epub 2017 Nov 26.
•    Colpak AI, Balci-Peynircioglu B, Can A, Gursoy-Ozdemir Y, Lule S, Kalyoncu U, Dalkara T. Data of indirect immunofluorescence labeling of the mouse brain sections with sera from SLE and MS patients. Data Brief. 2017 Sep 20;15:170-173. doi: 10.1016/j.dib.2017.09.027. eCollection 2017 Dec.
•    Seyrantepe V, Demir SA, Timur ZK, Von Gerichten J, Marsching C, Erdemli E, Oztas E, Takahashi K, Yamaguchi K, Ates N, Demir BD, Dalkara T, Erich K, Hopf C, Sandhoff R, Miyagi T. Murine Sialidase Neu3 facilitates GM2 degradation and bypass in mouse model of Tay-Sachs disease. Exp Neurol. 2018 Jan;299(Pt A):26-41. doi: 10.1016/j.expneurol.2017.09.012. Epub 2017 Sep 30.
•    Angiographic Microcirculatory Obstructions Distal to Occlusion Signify Poor Outcome after Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke. Arsava EM, Arat A, Topcuoglu MA, Peker A, Yemisci M, Dalkara T. Transl Stroke Res. 2018 Feb;9(1):44-50. doi: 10.1007/s12975-017-0562-2. Epub 2017 Aug 19.
•    Behçet Disease serum is immunoreactive to neurofilament medium which share common epitopes to bacterial HSP-65, a putative trigger. S. Lule, A.I. Colpak, B. Balci-Peynircioglu, Y. Gursoy-Ozdemir, S. Peker, U. Kalyoncu, A. Can, N. Tekin, D. Demiralp, T. Dalkara. Journal of Autoimmunity (2017) 84:87-96. pii: S0896-8411(17)30395-5. doi: 10.1016/j.jaut.2017.08.002. [Epub ahead of print] PMID: 28844827.
•    Optical coherence tomography imaging of capillary reperfusion after ischemic stroke. Lee J, Gursoy-Ozdemir Y, Fu B, Boas DA, Dalkara T. Appl Opt. 2016 Nov 20;55(33):9526-9531. doi: 10.1364/AO.55.009526.
•    Analyses of the Turkish National Intravenous Thrombolysis Registry. Kutluk K, Kaya D, Afsar N, Arsava EM, Ozturk V, Uzuner N, Giray S, Topcuoglu MA, Gungor L, Sirin H, Yaka E, Ozdemir O, Dalkara T; Turkish Thrombolysis Study Group. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016 May;25(5):1041-7. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.01.015. Epub 2016 Feb 4.
•    Cerebral small vessel disease: Capillary pathways to stroke and cognitive decline. Østergaard L, Engedal TS, Moreton F, Hansen MB, Wardlaw JM, Dalkara T, Markus HS, Muir KW. J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Feb;36(2):302-25. doi: 10.1177/0271678X15606723.
•    What is a pericyte? Attwell D, Mishra A, Hall CN, O'Farrell FM, Dalkara T. J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Feb;36(2):451-5. doi: 10.1177/0271678X15610340. Østergaard L, Dreier JP, Hadjikhani N, Jespersen SN, Dirnagl U, Dalkara T. Neurovascular coupling during cortical spreading depolarization and -depression. Stroke. 2015; 46(5):1392-401.
•    Dalkara T, Alarcon-Martinez L. Cerebral microvascular pericytes and neurogliovascular signaling in health and disease. Brain Res. 2015; 1623:3–17
•    Yemisci M, Caban S, Gursoy-Ozdemir Y, Lule S, Novoa-Carballal R, Riguera R, Fernandez-Megia E, Andrieux K, Couvreur P, Capan Y, Dalkara T. Systemically administered brain-targeted nanoparticles transport peptides across the blood-brain barrier and provide neuroprotection. J Cereb Blood Flow Metab. 2015; 35(3):469-75
•    Yıldırım T, Eylen A, Lule S, Erdener SE, Vural A, Karatas H, Ozveren MF, Dalkara T, Gursoy-Ozdemir Y. Poloxamer-188 and citicoline provide neuronal membrane integrity and protect membrane stability in cortical spreading depression. rity and protect membrane stability in cortical spreading depression. Int J Neurosci. 2015;125(12):941-6. doi: 10.3109/00207454.2014.979289. Epub 2014 Dec 4.PMID: 25340256
•    Alice Gaudin, Müge Yemisci, Hakan Eroglu, Sinda Lepetre-Mouelhi, Omer Faruk Turkoglu, Seçil Caban, Mustafa Fevzi Sargon, Sébastien Garcia-Argote, Grégory Pieters, Olivier Loreau, Bernard Rousseau, Oya Tagit, Niko Hildebrandt, Yannick Le Dantec, Julie Mougin, Sabrina Valetti, Hélène Chacun, Valérie Nicolas, Didier Desmaële, Karine Andrieux, Yilmaz Capan, Turgay Dalkara, Patrick Couvreur. Squalenoyl adenosine nanoparticles provide neuroprotection after stroke and spinal cord injury. Nature Nanotechnology, Dec 2014; 9(12):1054-1062.
•    Dalkara T, Alarcon-Martinez L, Yemisci M. Pericytes in Ischemic Stroke. In: Birbrair A. (editor) Pericyte Biology in Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1147. Springer, Cham. 2019;1147:189-213. doi: 10.1007/978-3-030-16908-4_9. Print ISBN 978-3-030-16907-7 Online ISBN 978-3-030-16908-4.
•    Dalkara T and Moskowitz MA. From cortical spreading depression to trigeminovascular activation in migraine. In: Turgay Dalkara and Michael A. Moskowitz, Eds. Neurobiological Basis of Migraine. Wiley, 2017;267-284, 19 June 2017, Print ISBN: 9781118967195, Online ISBN: 9781118967225, DOI: 10.1002/9781118967225
•    Dalkara T. Cerebral Microcirculation. In: Caplan LR, Biller J, Leary MC, Lo EH, Thomas AJ, Yenari M, and Zhang JH, eds., Primer on Cerebrovascular Diseases, Second Edition, San Diego: Academic Press, 2017: pp-pp. in press. eBook ISBN: 9780128030592, Hardcover ISBN: 9780128030585
•    Dalkara T, Alarcon-Martinez L, Yemisci M. Role of Pericytes in Neurovascular Unit and Stroke. In: Jun Chen, John H. Zhang, Xiaoming Hu, Eds. Non-Neuronal Mechanisms of Brain Damage and Repair After Stroke. Springer Series in Translational Stroke Research. pp 25-43. August 2016. DOI 10.1007/978-3-319-32337-4_2. Print ISBN 978-3-319-32335-0.  Online ISBN 978-3-319-32337-4.
•    Dalkara T. Cerebral Microcirculation. In: ed. Lanzer P. Panvascular Medicine. 2nd edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg; 2015:655-680. DOI 10.1007/978-3-642-37078-6_292015.
•    Neurobiological basis of migraine. Eds. Turgay Dalkara and Michael A. Moskowitz. Wiley, 19 June 2017, Print ISBN: 9781118967195, Online ISBN: 9781118967225, DOI: 10.1002/9781118967225
•    Default mode network connectivity is linked to cognitive functioning and CSF Aβ1-42 levels in Alzheimer's disease.. Celebi O, Uzdogan A, Oguz KK, Has AC, Dolgun A, Cakmakli GY, Akbiyik F, Elibol B, Saka E. Arch Gerontol Geriatr. 2016 Jan-Feb;62:125-32
•    Mutation analysis of the PARKIN, PINK1, DJ1, and SNCA genes in Turkish early-onset Parkinson's patients and genotype-phenotype correlations.
•    Erer S, Egeli U, Zarifoglu M, Tezcan G, Cecener G, Tunca B, Ak S, Demirdogen E, Kenangil G, Kaleagası H, Dogu O, Saka E, Elibol B. Clin Neurol Neurosurg. 2016 Sep;148:147-53.
•    Modulation of Cerebellar-Cortical Connections in Multiple System Atrophy Type C by Cerebellar Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation.
•    Yildiz FG, Saka E, Elibol B, Temucin CM. Neuromodulation. 2018 Jun;21(4):402-408
•    The pThr11Met mutation in c19orf12 is frequent among adult Turkish patients with MPAN. Olgiati S, Doğu O, Tufekcioglu Z, Diler Y, Saka E, Gultekin M, Kaleagasi H, Kuipers D, Graafland J, Breedveld GJ, Quadri M, Sürmeli R, Sünter G, Doğan T, Yalçın AD, Bilgiç B, Elibol B, Emre M, Hanagasi HA, Bonifati V.
•    Parkinsonism Relat Disord. 2017 Jun;39:64-70.
•    Epigenetic approach to early-onset Parkinson's disease: low methylation status of SNCA and PARK2 promoter regions. Eryilmaz IE, Cecener G, Erer S, Egeli U, Tunca B, Zarifoglu M, Elibol B, Bora Tokcaer A, Saka E, Demirkiran M, Akbostanci C, Dogu O, Colakoglu B, Kenangil G, Kaleagasi H. Neurol Res. 2017 Nov;39(11):965-972.
•    Use of anti-Parkinson medication during pregnancy: a case series.
•    Tüfekçioğlu Z, Hanağası H, Yalçın Çakmaklı G, Elibol B, Esmeli Tokuçoğlu F, Kaya ZE, Ertan S, Özekmekçi S, Emre M. J Neurol. 2018 Aug;265(8):1922-1929.
•    Sensorimotor integration training in Parkinson`s disease. Fil-Balkan A, Salci Y, Keklicek H, Armutlu K, Aksoy S, Kayihan H, Elibol B. Neurosciences (Riyadh). 2018 Jul;23(4):208-215
•    Striatal Neurotransmitter Release-related Presynaptic Proteins in L-dopa Induced Dyskinesia in a Model of Parkinsonism. Çakmakli GY, Vural A, Koçak EE, Elibol B, Saka E. Noro Psikiyatr Ars. 2018 Mar 19;55(1):73-79.
•    Turkish Standardization of Movement Disorders Society Unified Parkinson's Disease Rating Scale and Unified Dyskinesia Rating Scale. Akbostanci MC, Bayram E, Yilmaz V, Rzayev S, Özkan S, Tokcaer AB, Saka E, Durmaz Celik FN, Barut BÖ, Tüfekcioglu Z, Acarer A, Balaban H, Erer S, Dogu O, Kibaroglu S, Aydin N, Hanagasi H, Elibol B, Emre M, Stebbins GT, Goetz CG.
•    Mov Disord Clin Pract. 2017 Nov 16;5(1):54-59
•    Diagnostic challenge: A case of late-onset spinal form cerebrotendinous xanthomatosis Mutlu D, Tuncer A, Gocmen R, Yalcin-Cakmakli G, Saygı S, Elibol B. Neurology. 2019 Feb 26;92(9):438-439.
•    Characterizing advanced Parkinson's disease: OBSERVE-PD observational study results of 2615 patients. Fasano A, Fung VSC, Lopiano L, Elibol B, Smolentseva IG, Seppi K, Takáts A, Onuk K, Parra JC, Bergmann L, Sail K, Jalundhwala Y, Pirtosek Z. BMC Neurol. 2019 Apr 2;19(1):50.
•    Modelling cognitive deficits in Parkinson’s disease:Is CA2 a gateway for hippocampal synucleinopathy? Cinar E, Yalcin-Cakmakli G, Saka E, Ulusoy A, Yuruker S, Elibol B, Tel BC Exp Neurol. 2020 Aug;330:113357.
•    Contribution of functional dopamine D2 and D3 receptor variants to motor and non-motor symptoms of early onset Parkinson’s disease. Eryilmaz IE, Erer S, Zarifoglu M, Egeli U, Karakus E, Yurdacan B, Cecener G, Tunca B, Colakoglu B, Bora Tokcaer A, Saka E, Demirkiran M, Akbostanci C, Dogu O, Kaleagasi H, Kenangil G, Cakmur R, Elibol B.Eryilmaz IE, et al. Among authors: elibol b. Clin Neurol Neurosurg. 2020 Dec;199:106257.
•    Dysregulated fibroblast growth factor (FGF) signaling in neurological and psychiatric disorders. Turner CA, Eren-Koçak E, Inui EG, Watson SJ, Akil H. SEMINARS IN CELL &DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2015 Oct 13,53: 136-143.
•    Cognitive dysfunctions in posttraumatic stress disorder. Eren-Koçak E, Kılıç C. TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 2017; 28(2):124-31.
•    Parkinsonizm Modelinde L-Dopa Diskinezisine Eşlik Eden Striatal Presinaptik Nörotransmitter Salıverilmesi ile İlişkili Proteinler. Yalçın-Çakmaklı G, Vural A, Eren-Koçak E, Elibol B, Saka E. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY 2018; 55:73-79.
•    A Simple Exctraction Procedure for HPLC Analysis of Fluoxetine in Rat Plasma Samples. Reçber T, Özkan E, Eren-Koçak E, Yılmaz M, Nemutlu E, Kır S. CURRENT PHARMACEUTICAL ANALYSIS 2017; 13: 80-84.
•    Inadequate Brain Glycogen or Sleep Increases Spreading Depression Susceptibility. Kilic K, Karatas H, Donmez-Demir B, Eren-Kocak E, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Petit JM, Magistretti PJ, Dalkara T. ANNALS OF NEUROLOGY 2018; 83:61-73.
•    Stress modulates cortical excitability via α-2 adrenergic and glucocorticoid receptors:  As assessed by spreading depression. Yapıcı-Eser H, Dönmez-Demir B, Kılıç K, Eren-Koçak E, Dalkara T. EXPERIMENTAL NEUROLOGY 2018 Sep;307:45-51
•    Nuclear expansion and pore opening are instant signs of neuronal hypoxia and can  identify poorly fixed brains. Dehghani A, Karatas H, Can A, Erdemli E, Yemisci M, Eren-Kocak E, Dalkara T. SCIENTIFIC REPORTS 2018 Oct 3;8(1):14770.
•    Brain peptides for the treatment of neuropsychiatric disorders. Karatas H, Yemisci M, Eren-Koçak E, Dalkara T. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. 2018, 24 (33), 3905-3917.
•    Serhat V.Okar, Mehmet A.Topcuoglu, MugeYemisci, CananCakir Aktas, Kader K.Oguz, Ethem M.Arsava. Post-stroke inflammatory response is linked to volume loss in the contralateral hemisphere. Journal of Neuroimmunology, Volume 344, 15 July 2020, 577247
•    Hulya Karatas and Canan Cakir-Aktas. 12/15 Lipoxygenase as a Therapeutic Target in Brain Disorders. Noro Psikiyatr Ars. 2019 Dec; 56(4): 288–291.
•    Seda Atay, Kevser Pişkin, Fatma Yılmaz, Canan Çakır, Handan Yavuz, Adil Denizli.  Quartz crystal microbalance based  Biosensors  for detecting highly metastatic breast cancer cells via their transferrin receptors (2016).DOI : 10.1039/c5ay02898a

Links